ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPECYFIKA WYBRANYCH METOD OCEN PRACOWNICZYCH DETERMINOWANA CHARAKTEREM STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):105-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano umiejscowienie systemu ocen pracowników w zarządzaniu organizacją. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań systemu ocen pracowniczych, a także wybranych metod ocen pracowników. Aby osiągnąć zamierzony cel, przeprowadzono analizę studiów literaturowych w integracji z wiedzą praktyczną, będącą pochodną dorobku zawodowego autorki. Publikacja powinna zainteresować osoby, które chciałyby się zapoznać ze słabymi i mocnymi stronami wprowadzenia okresowych ocen pracowniczych. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnych przedsiębiorstwach, są najistotniejszą cechą charakterystyczną dla dzisiejszego zarządzania. Spośród istotnych zmiennych kształtujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa biorących udział w celach, strukturze, otoczeniu ekonomicznym, technicznym, społecznym, politycznym oraz kulturowym, szczególnej uwagi wymagają ludzie. Istotne znaczenie przypisuje się ciągłemu podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji pracowników. Dlatego tak istotne, z punktu widzenia pracodawców, powinno być rzetelne ocenianie pracownik.
 
REFERENCJE (17)
1.
BECK E., 2006, Organizacja wobec wyzwań rynku globalnego, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
BOGDANIECKO J., 2000, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] W. Bańka (red.), Z zagadnień zarządzania zasobami pracy, Wyd. Novum, Płock.
 
3.
FILIPOWICZ G., 2002, Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 
4.
FILIPOWICZ G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa.
 
5.
KOZIŃSKA A., WIECZOREK D., 2005, Styl kierowania nastawiony na motywowanie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 
6.
KRUPSKI R., 2005, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.
 
7.
OLSZEWSKI A., 2003, Pora na zespoły, „Personel”, nr 1, 16-31.01.2003.
 
8.
ORLIŃSKA-GONDOR A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
9.
PENC J., 2000, Kreatywne kierowania - organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Wyd. Placet, Warszawa.
 
10.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2006, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
11.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2000, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
12.
TADRAŁA D., 2001, Znaczenie szkoleń we wstępnej fazie wdrażania ocen pracowniczych, „Personel i Zarządzanie”, nr 5, 1-15.05.2001.
 
13.
WARD P., 2005, Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
14.
WHIDDETT S., HOLLYFORDE S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
15.
ZIÓŁKOWSKI S., 2006, Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
16.
PARTEKA A., Tajemnice oceny 360, Portal internetowy: www.solution.pl [12.09.2016]
 
17.
Portal Internetowy: www.profirma.com.pl [12.09.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top