O czasopiśmie

 
„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Systemów Zarządzania.

Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu.

Po uzgodnieniu z Redakcją mogą być także zgłaszane artykuły z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, finansów, logistyki, nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatycznych) oraz nauk o bezpieczeństwie itp., jeśli przedstawiają badania prezentowane w aspekcie zarządzania.

Pierwszy numer czasopisma został wydany w 2006 roku. Od tego czasu ciągle są prowadzone prace mające na celu doskonalenie formuły oraz sposobu wydawania. Zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 i 2020 roku. Dotyczą one założeń wydawniczych, sposobu recenzowania i przyjmowania artykułów do publikacji. Wydawca powołał także nową Radę Naukową oraz ustanowił nowy skład Redakcji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało „Nowoczesnym Systemom Zarządzania” 4 pkt. za każdy opublikowany artykuł naukowy w roku 2013. Artykuły w czasopiśmie do 2018 r. były wycenione na 6 pkt.

„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są indeksowane przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 1896-9380.

Redakcja „Nowoczesnych Systemów Zarządzania” deklaruje, że wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną, a wersja elektroniczna drugą.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top