ARTYKUŁ ORYGINALNY
Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):15-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule podjęto tematykę innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Znaczenie problematyki poddanej analizie wynika z faktu, że współczesna organizacja musi, chcąc zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku, cechować się innowacyjnością, także w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Korzyści płynące z takiego sposobu zarządzania wychodzą poza możliwości pokonania konkurencji, stwarzając również szanse uzyskania korzyści nie tylko dla samej organizacji, ale także jej pracowników. W innowacyjnym zarządzaniu zasobami ludzkimi istotną rolę odgrywa menedżer, przed którym współcześnie stoją nowe zadania będące niejednokrotnie wyzwaniami.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Białasiewicz M., 2015, Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 1.
 
3.
Bylok F., Słocińska A., 2011, Kapitał ludzki i intelektualny jako elementy kształtujące przewagę konkurencyjną organizacji. Wprowadzenie do tematyki, [w:] F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Griffin R.W., 2013, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Karcz E., 2009, Teoretyczne aspekty organizacji i zarządzania oświatą, [w:] E. Karcz (red.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretycznopraktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
8.
Kossek E.E., 1989, The Acceptance of Human Resource Innovation by Multiple Constituencies, „Personnel Psychology”, nr 42.
 
9.
Kowalczyk A., Nogalski B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 
10.
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – Teoria i praktyka, Biblioteka Pracownicza, Warszawa.
 
11.
Łyżwa E., 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 
12.
Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
13.
Morawski M., 2013, Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Nawrat D., 2013, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, [w:] J.D. Antoszkiewicz, A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, z. 4.
 
15.
Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
16.
Oleksyn T., 2010, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
17.
Penc J., 1997, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
18.
Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
19.
Penc J., 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
20.
Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
21.
Przybylska K. (red.), 2014, Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Richardson T., Richardson E., 2018, Droga Toyoty do angażowania pracowników. Jak zrozumieć i wdrożyć ciągłe doskonalenie w każdej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
 
23.
Rundo A., 2013, Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 
24.
SAJKIEWICZ A. (red.), 2000, Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Poltext, Warszawa.
 
25.
SANKOWSKA A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
26.
SUDOLSKA A., CHODOREK M., 2013, Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr 27.
 
27.
Szczepańska-Woszczyna k., 2014, Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 1.
 
28.
Ściborek Z., 2004, Ludzie – cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
ZAKRZEWSKA A., PUCHALSKA K., MORCHAT M., MROCZKOWSKA D., 2010, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmocnienie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top