ORIGINAL PAPER
SPECIFIC NATURE OF SOME METHODS OF ASSESSMENTS FOR EMPLOYEE DETERMINED CHARACTER ORGANIZATIONAL STRUCTURE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):105-116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the location of the evaluation system of employees in organizationmanagement. e aim of the article is to present the conditions of employee evaluation system, aswell as selected methods of employee assessment. To achieve its objective was carried out the analy-sis of literature studies in the integration of practical knowledge, which is derived from the author'sprofessional achievements.e publication should be of interest to those wishing to become familiar with the strengths andweaknesses introduction of performance appraisal. e changes taking place in modern enterprisesare the most important characteristic of today's management. Among the important variables affect-ing the functioning of the company involved in the objectives, structure, surrounded by economic,technical, social, political and cultural, people require special attention. e importance attributedto the continuous enhancement of skills and qualifications of employees. erefore it is importantfrom the point of view of employers should be fair evaluation of employees
 
REFERENCES (17)
1.
BECK E., 2006, Organizacja wobec wyzwań rynku globalnego, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
BOGDANIECKO J., 2000, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] W. Bańka (red.), Z zagadnień zarządzania zasobami pracy, Wyd. Novum, Płock.
 
3.
FILIPOWICZ G., 2002, Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 
4.
FILIPOWICZ G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa.
 
5.
KOZIŃSKA A., WIECZOREK D., 2005, Styl kierowania nastawiony na motywowanie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 
6.
KRUPSKI R., 2005, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.
 
7.
OLSZEWSKI A., 2003, Pora na zespoły, „Personel”, nr 1, 16-31.01.2003.
 
8.
ORLIŃSKA-GONDOR A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
9.
PENC J., 2000, Kreatywne kierowania - organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Wyd. Placet, Warszawa.
 
10.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2006, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
11.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2000, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
12.
TADRAŁA D., 2001, Znaczenie szkoleń we wstępnej fazie wdrażania ocen pracowniczych, „Personel i Zarządzanie”, nr 5, 1-15.05.2001.
 
13.
WARD P., 2005, Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
14.
WHIDDETT S., HOLLYFORDE S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
15.
ZIÓŁKOWSKI S., 2006, Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
16.
PARTEKA A., Tajemnice oceny 360, Portal internetowy: www.solution.pl [12.09.2016]
 
17.
Portal Internetowy: www.profirma.com.pl [12.09.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top