Dla autorów

 

Zasady publikowania artykułów


1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, napisane w języku polskim lub języku angielskim, które poświęcone są teoretycznym i/lub praktycznym aspektom zarządzania.

2. Nie ma żadnych opłat za przesłanie lub opublikowanie artykułu w Nowoczesnych Systemach Zarządzania.

3. W szczególnych przypadkach redakcja może przyjąć do realizacji wydawniczej lub zamówić teksty napisane w innych językach.

4. Przeznaczone do publikacji prace należy przesyłać do Redakcji „NSZ” wraz z danymi:
imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy) lub stopień naukowy, miejsce pracy z adresem i telefonem, adres i telefon do korespondencji oraz adres e-mailowy, za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków - Wyślij artykuł.

5. Pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną należy przesłać: oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji.

6. Autor zobowiązuje się do przestrzegania Standardów etycznych czasopisma. Więcej na ten temat tutaj

7. Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji - Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji

8. Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z profilem "Nowoczesnych Systemów Zarządzania" i przyjętymi zasadami publikowania. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom nie będą kierowane do realizacji wydawniczej. Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie są spełnione następujące kryteria:

  1. Praca nie odpowiada profilowi czasopisma (cele i zakres tematyczny czasopisma, patrz: link);
  2. Praca nie wnosi znaczącej nowej wiedzy ani wartości;
  3. Praca nie przedstawia omawianych zagadnień w globalnym wymiarze;
  4. Praca przekracza 40 000 znaków ze spacjami;
  5. Praca nie spełnia wymogów edycyjnych;
  6. Jakość języka angielskiego/polskiego pracy jest słaba;
  7. Praca zawiera istotne błędy lub niedociągnięcia;
  8. Wykorzystana jest niedostateczna bibliografia: nieaktualne pozycje, publikowane lokalnie wpisy, które nie są zawarte w bazie danych SCOPUS (co najmniej 50% wpisów powinno być cytowanych w SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS)

9. Artykuły naukowe powinny mieć maksymalnie do 40 000 znaków razem ze spacjami.

10. Artykuły należy poprzedzić słowami kluczowymi (w j. polskim oraz j. angielskim) oraz abstraktem (w j. polskim oraz j. angielskim).

11. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego artykułu i złożenie przez Nich stosownego oświadczenia.

12. Redakcja kieruje do realizacji publikacyjnej tylko artykuły spełniające kryteria naukowości oraz poprawne językowo i stylistycznie.

13. Przed przesłaniem do redakcji artykułów w języku angielskim (a w szczególnych przypadkach w innym języku obcym) Autorzy są zobowiązani do poddania swojego tekstu adiustacji językowo-stylistycznej (proofreading).

14. Artykuł należy przygotować w układzie: tytuł artykułu, imię i nazwisko, afiliacja autora(-ów), słowa kluczowe (około 5), abstrakt w j. polskim (ok. 10-15 wierszy), key words, tytuł i streszczenie w j. angielskim, tekst artykułu, bibliografia, bibliografia źródeł elektronicznych.

15. W artykule powinny być wyodrębnione części składowe, w tym: wstęp z jasno sformułowanym celem, zakresem i metodą badań; rozdziały zawierające wyniki badań z tytułami odzwierciedlającymi ich zawartość, uwagi końcowe.

16. Autor, przekazując redakcji tekst, przenosi na wydawcę prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze).

17. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i skrótów w tekstach przeznaczonych do publikacji.

Procedura recenzowania artykułów


1. Każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki reprezentowanej przez Autora.

2. Recenzowanie artykułów przesłanych przez absolwentów uczelni wyższych, doktorantów, asystentów i wykładowców musi być poprzedzone pisemną rekomendacją (recenzją) opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być pracownik naukowy posiadający przynajmniej stopień doktora. Rekomendacja musi zawierać argumenty przemawiające za dopuszczeniem artykułu do publikacji.

3. Zasady odnoszące się do asystentów i wykładowców określone w pkt. 2 nie dotyczą pracowników naukowych ze stopniem doktora, którzy nie muszą uzyskiwać rekomendacji.

4. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.

5. Stosujemy zasadę, że Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są zawarte w "Zasadach publikowania artykułów".

8. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

9. W szczególnych przypadkach, w sytuacji uzyskania sprzecznych recenzji (jednej dopuszczającej i jednej odrzucającej), redakcja może przekazać artykuł do trzeciego recenzenta.

10. Po otrzymaniu uwag recenzentów, Autor jest zobowiązany (jeśli jest taka potrzeba) ustosunkować się do nich na piśmie we wskazanym przez redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.

11. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Natomiast raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów stale współpracujących z redakcją.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top