Standardy etyczne

 
ETYKA WYDAWNICZA
Publikacje wydawane przez „Nowoczesne Systemy Zarządzania" są weryfikowane pod względem zgodności z zasadami etyki wydawniczej i rzetelności naukowej.

Przyjmowane do druku publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym, rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ocenę.

POUFNOŚĆ
Redakcja "NSZ" nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania publikacji.
Do osób upoważnionych należą: sami autorzy, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz osoby biorące udział w procesie wydawniczym.

ORYGINALNOŚĆ PRACY
Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty.

Ogłaszając dowolny utwór, należy w szczególności wystrzegać się przywłaszczania wyników cudzych badań, plagiatu, autoplagiatu lub niezgodnej z prawdą atrybucji autorstwa, a także nierzetelnej notacji bibliograficznej.

Plagiatu dopuszcza się ten, kto przywłaszcza sobie cudzy utwór lub jego fragment, bez względu na jego wielkość, poprzez całkowite pominięcie informacji o źródle bądź podanie jej w formie niepozwalającej odbiorcy zidentyfikować zapożyczonych elementów utworu.

POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Poszanowanie własności intelektualnej w sensie etycznym polega zarówno na niewymuszonym respektowaniu prawa, jak i na dobrej woli oddania sprawiedliwości każdej osobie i instytucji, która wniosła wkład do treści utworu, ogłaszanego drukiem lub upublicznianego w jakikolwiek inny sposób. Każdy autor pracy naukowej, popularnonaukowej lub służącej celom dydaktycznym powinien wystrzegać się pominięć i zaniechań, które mogłyby ukrywać wykorzystywanie elementów cudzego utworu bądź wyników cudzych badań, sugerować lekceważenie czyjegoś dorobku albo wprowadzać odbiorców w błąd co do zakresu własnej twórczej pracy.

Współautorem jest każdy, kto napisał niewielki nawet fragment utworu, wniósł jakikolwiek twórczy wkład w jego koncepcję lub układ, brał udział w projektowaniu badań naukowych, których wynikiem jest dany utwór.

Dobrą praktyką jest oznaczanie wkładu w powstanie dzieła w formie podziękowań lub informacji redakcyjnej, mówiącej zwięźle o tym, kto i w jaki sposób przyczynił się do powstania dzieła w jego ostatecznym kształcie. Informacja taka powinna obejmować zarówno osoby (współpracujące honorowo bądź
za wynagrodzeniem), jak i instytucje.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z wydawnictwem powinna dołożyć starań, aby w treści publikacji znalazła się w taki czy inny sposób podana informacja o zakresie prac poszczególnych współautorów i współpracowników. W pracach wielorozdziałowych, napisanych przez kilku autorów, niezbędne jest podanie czytelnej informacji, kto przygotował jaki rozdział. Wyróżniony pierwszym miejscem współautor to osoba, która, bez względu na swoje stanowisko i status naukowy, wniosła zdecydowanie największy twórczy wkład w powstanie dzieła.

RZETELNOŚĆ NAUKOWA
Naukowcy powinni publikować wyniki swoich badań i ich interpretacje rzetelnie, przejrzyście oraz dokładnie, w taki sposób, aby było możliwe powtórzenie ich lub zweryfikowanie przez innych badaczy.

Wszyscy autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, o ile nie określono tego inaczej (np. że są odpowiedzialni tylko za określoną część badań w obszarze swojej specjalności). Pożądane jest, aby przy podawaniu afiliacji autorów, został określony charakter ich wkładu.

Każdy z autorów powinien zawczasu ujawnić potencjalne konflikty interesów.

Rzetelność w nauce i etyczna postawa pracownika naukowego wymagają jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji – wkładzie merytorycznym, rzeczowym, finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Przejawem nierzetelności naukowej i nieetycznej postawy są przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”.
„Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
„Guest authorship” występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, Redakcja "NSZ" wymaga od autorów prac zbiorowych ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy, z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający publikację.
Wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, a wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce,
będą przez Redakcję "NSZ" dokumentowane.
W przypadku ujawnienia zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części, Redakcja "NSZ" zwróci się do autora z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics).

Opracowano na podstawie materiałów:
„Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej” - opracowanie MNiSW
„Kodeks etyki pracownika naukowego” - opracowanie PAN
Zasady określone przez COPE (Committee on Publication Ethics)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top