ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykładzie Krajowej Administracji Skarbowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperiego w Józefowie
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):13-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi bardzo ważny element funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Kwestia ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do organów administracji publicznej. Od ich bowiem sprawnego funkcjonowania zależy efektywna realizacja zadań publicznych przez państwo. Podstawowe cechy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji skarbowej w zasadzie nie różnią się w sposób istotny od innych podmiotów administracji publicznej. W odróżnieniu od sektora prywatnego na proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej ma wpływ wiele aktów prawnych różnej rangi. Ponadto kluczową rolę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi odgrywa szef służby cywilnej. Mimo istotnej reformy przeprowadzonej w roku 2017 efektywność funkcjonowania w Krajowej Administracji Skarbowej w porównaniu z innymi krajami nie jest wysoka.
 
REFERENCJE (18)
1.
Armstrong, M., 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 
2.
Doing Business, 2020. Washington: Word Bank Group.
 
3.
Griffin, R.W., 2000. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Itrich-Drabek, J. (red.), 2022. Encyklopedia administracji publicznej [hasło: administracja publiczna], http://encyklopediaap.uw.edu.p... (dostęp: 25.11.2022).
 
5.
Koźmiński, A.K., Piotrowski, W., 1994. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Listwan, T. (red.), 2004. Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
7.
Pocztowski, A., 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 
8.
Rocznik Statystyczny RP, 2021. Warszawa: GUS.
 
9.
Rostkowski, T., 2012. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Rozporządzenie, 2016. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. poz. 470).
 
11.
Sprawozdanie szefa służby cywilnej za 2021 rok, 2021. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, marzec.
 
12.
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2020 roku, 2013. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wrzesień.
 
13.
System szkolenia kadr Krajowej Administracji Skarbowej, 2018. Warszawa: Krajowa Szkoła Skarbowości – KAS, czerwiec.
 
14.
Tax Administration, 2022. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, Paris: OECD.
 
15.
Ustawa, 2008. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1691).
 
16.
Ustawa, 2016. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 505).
 
17.
Zarządzenie, 2020. Zarządzenie nr 6 Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
 
18.
Zróżnicowanie wynagrodzeń w służbie cywilnej i jego uwarunkowania, 2021. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top