ARTYKUŁ ORYGINALNY
Umiejętności lidera budujące zaangażowanie pracowników w okresie pandemii
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Data publikacji online: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 27-06-2023
 
 
NSZ 2023;18(2):47-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koncepcja i badanie zaangażowania pracowników stały się jednym z najczęściej podejmowanych tematów zarówno w problematyce akademickiej, jak i w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. Badania pokazują, że podstawowym wymiarem budowania zaangażowania pracowników jest przywództwo powiązane z zachowaniami lidera prowadzącymi do wzrostu motywacji i efektów pracy. Celem badań jest określenie i charakterystyka umiejętności lidera zapewniających wysoki poziom zaangażowania w sytuacjach kryzysowych. Najistotniejszym efektem podjętych badań była budowa autorskiego modelu kluczowych umiejętności menedżerskich wpływających na zaangażowanie pracowników w okresie pandemii. Został on opracowany na podstawie porównań modeli zaangażowania pracowników, w tym modelu 5C odnoszącego się do okresu pandemii, i raportów instytucji prowadzących badania nad wyzwaniami pracowników, z którymi musieli się zmierzyć podczas tej sytuacji kryzysowej. Opracowany model złożony jest z czterech obszarów umiejętności lidera, takich jak równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, komunikacja i transfer wiedzy, współpraca oraz motywacja. W badaniach wykorzystano metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz analizy i konstrukcji logicznej, pozwalające na zbadanie wielowymiarowych modeli zaangażowania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa. Dodatkowo wykorzystano analizę danych wtórnych pochodzących z różnych źródeł, których połączenie pozwoliło na stworzenie nowego, holistycznego podejścia do wielowymiarowego budowania zaangażowania pracowników w okresie pandemii. Wyniki badań wykazały, że szczególną umiejętnością, którą powinni odznaczać się liderzy w okresie pandemii, jest komunikacja. Wykazano, że wymagane są specyficzne kompetencje, gdyż liderzy muszą nauczyć się komunikować własne emocje, prywatne opinie i dać pracownikom dostęp do części swojego życia prywatnego. Istotne znaczenie ma także dzielenie się porażkami, problemami i stosowanymi rozwiązaniami wspierania własnego dobrostanu fizycznego i psychicznego. Ważną umiejętnością lidera w okresie pandemii jest stwarzanie poczucia bezpieczeństwa przez trwałe dzielenie się informacjami na temat przyszłości pracowników zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie. Powinno się to odbywać wraz z elastycznym podejściem do nieprzystającej do okresu pandemii organizacji pracy i wprowadzaniem zmian zapewniających wysoką autonomię pracownikom w pełnieniu ich roli. Zaproponowany model umiejętności lidera budujący zaangażowanie pracowników w okresie pandemii może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad kompetencjami menedżerów, dotyczącymi zarządzania zespołami w sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzone badania mogą zostać wykorzystane w praktyce zarządzania organizacjami, gdyż uświadamiają, jakie czynniki i jak wiele czynników wpływa na wzrost stopnia zaangażowania pracowników oraz jak bardzo są one złożone. Wyniki badań uświadamiają kierunek rozwijania kompetencji uwzględniający komunikację opartą na empatii, szczerości, autentyczności i zaufaniu.
 
REFERENCJE (33)
1.
Ali Memon, M., Salleh, R., Rosli Baharom, M.N., 2014. Linking Person-Job Fit, Person-Organization Fit, Employee Engagement and Turnover Intention: A Three-Step Conceptual Model, Asian Social Science, nr 11(2), https://doi.org/10.5539/ass.v1....
 
2.
Antony, M.R., 2018. Paradigm shift in employee engagement-A critical analysis on the drivers of employee engagement, International Journal of Information, Business and Management, nr 10(2).
 
3.
Arimie, C.J., 2020. Employer-employee relations and employee engagement in a tertiary institution in Benin-City, Edo State, Annals of Management and Organization Research, nr 1(1), https://doi.org/10.35912/amor.....
 
4.
Borkowska, S., 2014. Rola zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2(97).
 
5.
Business Centre Club, 4 Business & People, 2020. Walka o biznes trwa. Raport z III badania opinii, skutki COVID-19 i rządowych decyzji dla firm, https://www.bcc.org.pl/opinie_... (dostęp: 15.02.2023).
 
6.
Caldwell, C., Anderson, V., Ristic, M.R., 2021. Employee Engagement and the Ethic of Friendship, Business and Management Research, nr 10(1), https://doi.org/10.5430/bmr.v1....
 
7.
Carrotspot, HAYS & Uniwersytet SWPS, 2020. Zaangażowanie w czasie pandemii. Raport 2020, https://carrotspot.com/assets/... (dostęp: 15.02.2023).
 
8.
De-la-Calle-Durán, M.-C., Rodríguez-Sánchez, J.-L., 2021. Employee Engagement and Wellbeing in Times of COVID-19: A Proposal of the 5Cs Model, International Journal of Environmental Research and Public Health, nr 18(10), https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
9.
Devire, 2021. Raport Devire. Rynek Zmiany Pracy 2021, https://www.devire.pl/raport-d... (dostęp: 15.02.2023).
 
10.
Juchnowicz, M., 2010. Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 
11.
Kahn, W.A., 1990. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, Academy of Management Journal, nr 33(4), https://doi.org/10.2307/256287.
 
12.
Kolobov, A.V., Igumnov, E.M., Naumov, D.N., 2021. Ensuring personnel involvement in companies’ sustainable development, Strategic Decisions and Risk Management, nr 11(3), https://doi.org/10.17747/2618-....
 
13.
Kopertyńska, M.W., Kmiotek, K., 2014. Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 358, https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
14.
Kular, S., Gatenby, M., Rees, C., Soane, E., Truss, K., 2008. Employee Engagement: A Literature Review, KBS Working Paper nr 19, Kingston Business School, https://eprints.kingston.ac.uk... (dostęp: 10.02.2023).
 
15.
Kumar, J.A., 2012. Employee Engagement, Saaransh RKG Journal of Management, nr 3(2).
 
16.
Kundu, S., Nag, S., 2021. Employee Engagement: Factors and Recommendations for Enhancing Employee Engagement during COVID-19 Pandemic, Journal of Strategic Human Resource Management, nr 10(3).
 
17.
Lewicka, D., Rakowska, A., 2016. Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach, Nauki o Zarządzaniu, nr 2(27), https://doi.org/10.15611/noz.2....
 
18.
Macey, W.H., Schneider, B., 2008. The Meaning of Employee Engagement, Industrial and Organizational Psychology, nr 1(1), https://doi.org/10.1111/j.1754....
 
19.
Mehta, D., Mehta, N.K., 2013. Employee Engagement: A Literature Review, Economia. Seria Management, nr 16(2).
 
20.
Mrówka, R., 2010, Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, [w:] Bartkowiak, R., Ostaszewski, J. (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
21.
Nuamcharoen, S., Javakorn, P., 2020. Study on Employee Engagement Models for Sustainability of Long-Distance Learning Public Higher Education Institutions in Thailand, ASEAN Journal of Open and Distance Learning, nr 12(2).
 
22.
Oehler, K., Stomski, L., Kustra-Olszewska, M., 2014. What Makes Someone an Engaging Leader, https://hbr.org/2014 /11/what-makes-someone-an-engaging-leader/ (dostęp: 12.02.2023).
 
23.
Osborne, S., Hammoud, M.S., 2017. Effective Employee Engagement in the Workplace, International Journal of Applied Management and Technology, nr 16(1), https://doi.org/10.5590/ijamt.....
 
24.
Pati, S.P., Kumar, P., 2011. Work Engagement: A Rethink, Indian Journal of Industrial Relations, nr 47(2).
 
25.
Pong Bija, A., 2020. Influence of Leadership Style, Work Culture, and Job Satisfaction on Employee Engagement, KnE Social Sciences, nr 4(14), https://doi.org/10.18502/kss.v....
 
26.
Rakowska, A., Mącik, R., 2016. Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy – modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM, Przegląd Organizacji, nr 5, https://doi.org/10.33141/po.20....
 
27.
Roof, R.A., 2014. The Association of Individual Spirituality on Employee Engagement: The Spirit at Work, Journal of Business Ethics, nr 130(3), https://doi.org/10.1007/s10551....
 
28.
Saks, A.M., 2006. Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, nr 21(7), https://doi.org/10.1108/026839....
 
29.
Saputra, A., Armendra, A., Permana, I., 2022. Assessing employee engagement and employee performance in Indonesian state-owned enterprises during COVID-19 pandemic, Proceeding of 6th International Conference on Family Business and Entrepreneurship, http://e-journal.president.ac.... (dostęp: 12.02.2023).
 
30.
Sharma, P., 2022. Employee Engagement during Pandemic: A study of Employee engagement mechanism during COVID-19 Pandemic, Journal of Pharmaceutical Negative Results, nr 13(8), https://doi.org/10.47750/pnr.2....
 
31.
Singh, S., Thomas, N., Numbudiri, R., 2021. Knowledge sharing in times of a pandemic: An intergenerational learning approach, Knowledge and Process Management, nr 28(2), https://doi.org/10.1002/kpm.16....
 
32.
Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2021. Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, https://fakty.ngo.pl/raporty/p... (dostęp: 15.02.2023).
 
33.
Sun, L., Bunchapattanasakda, Ch., 2019. Employee Engagement: A Literature Review, International Journal of Human Resource Studies, nr 9(1).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top