ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):149-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor artykułu zwraca w nim uwagę, że w obecnie występującym burzliwym otoczeniu konieczne jest zastosowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach danej organizacji. Wyjaśnia pojęcie organizacji oraz przedstawia jej typy. Omawiany jest także proces zarządzania i funkcje pełnione przez współczesnych menadżerów. Charakteryzuje pojęcie innowacyjności w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi przedstawiając podział innowacji. Wskazują na zalety zarządzania przez innowacje, takie jak na przykład stymulowanie postępu, aktywizacja czy rozwój osobisty pracowników przez permanentne samokształcenie, a także wady w postaci trudności związanych z pokonaniem oporów, przyzwyczajeń, tradycyjnych sposobów myślenia i działania pracowników. Następnie przedstawia innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej, czyli w organizacjach mocno tradycyjnych, osadzonych w określonych procedurach i przyzwyczajeniach. Opisuje zarządzanie wiedzą jako przejaw innowacyjności. W przedsiębiorstwie innowacyjnym ważne są więc kwalifikacje pracowników, które jak najlepiej wykorzystane, będą prowadziły zarówno do realizacji celów tej organizacji, jak i celów indywidualnych pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi w takim przedsiębiorstwie odbywa się w sposób innowacyjny, gdy pracownicy partycypują w zarządzaniu i wykorzystując nowe technologie projektują innowacyjne rozwiązania usprawniające organizację ich pracy oraz sprzyjające podnoszeniu jakości usług.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bielski M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
2.
Bukovitz W.R., Williams R.L., 1999, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London.
 
3.
Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Dolińska M., 2006, Kapitał intelektualny a innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8/2006.
 
6.
Goleman D., 2000, Skuteczność różnych stylów zarządzania, „Zarządzanie na Świecie”, nr 6/2000.
 
7.
Janowska Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
8.
Karcz E. (red.), 2009, Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretycznopraktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
9.
Knap-Stefaniuk, 2018, Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Biuletyn Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University”, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn (26.06.2018).
 
10.
Komorowski J., Moczydłowska J. (red.), 2009, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
11.
Kossek E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology”, nr 42.
 
12.
Lenik P., 2006, Motywowanie pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2/2006.
 
13.
Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
14.
Niedzielski P., Rychlik K., 2006, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
15.
Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
16.
Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
17.
J. Penc, 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
18.
Peszko A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne, Kraków.
 
19.
Sankowska A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydaw-nictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
20.
Skryme D.J., 1999, Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprice, Butterworth–Heinemann, Oxford.
 
21.
Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top