REVIEW PAPER
Innovative management of human resources in an enterprise
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):149-162
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The authors of the article point out that in the current turbulent environment it is necessary to apply an innovative approach to human resources management in the structures of a given organization. Explains the concept of organization and presents its types. The management process and functions performed by contemporary managers are also discussed. They characterize the concept of innovation in the context of human resources management by presenting the division of innovations. They point to the advantages of innovation management, such as stimulating progress, activation or personal development of employees through permanent self-education, as well as disadvantages in the form of difficulties related to overcoming resistances, habits, traditional ways of thinking and the actions of employees. Then they present innovative human resources management in local government administration units, i.e. in highly traditional organizations, embedded in specific procedures and habits. They describe knowledge management as a manifestation of innovation. Therefore, in an innovative company, the qualificati ons of employees, which will be the best used, will lead to achieving both the goals of this organization and the individual goals of employees. Human resource management in such an enterprise takes place in an innovative way, when employees participate in the management and using new technologies, they design innovative solutions that improve the organization of their work and improve the quality of services.
 
REFERENCES (21)
1.
Bielski M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
2.
Bukovitz W.R., Williams R.L., 1999, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London.
 
3.
Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Dolińska M., 2006, Kapitał intelektualny a innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8/2006.
 
6.
Goleman D., 2000, Skuteczność różnych stylów zarządzania, „Zarządzanie na Świecie”, nr 6/2000.
 
7.
Janowska Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
8.
Karcz E. (red.), 2009, Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretycznopraktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
9.
Knap-Stefaniuk, 2018, Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Biuletyn Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University”, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn (26.06.2018).
 
10.
Komorowski J., Moczydłowska J. (red.), 2009, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
11.
Kossek E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology”, nr 42.
 
12.
Lenik P., 2006, Motywowanie pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2/2006.
 
13.
Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
14.
Niedzielski P., Rychlik K., 2006, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
15.
Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
16.
Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
17.
J. Penc, 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
18.
Peszko A., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne, Kraków.
 
19.
Sankowska A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydaw-nictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
20.
Skryme D.J., 1999, Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprice, Butterworth–Heinemann, Oxford.
 
21.
Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top