ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rekonwersja jako aspekt aktywizacji zawodowej żołnierzy na cywilnym rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):137-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na współczesnym rynku pracy miejsce znajdują pracownicy o różnych zawodach, a więc specyficznej wiedzy, odmiennych umiejętnościach, doświadczeniu, a także mentalności społecznej. Specyficzną grupę zawodową stanowią żołnierze zawodowi, których kwalifikacje a także przyzwyczajenia ze służby wojskowej nie są specjalnie poszukiwane na rynku pracy. Swoiste cechy wymagają odpowiedniego podejścia do nich, jako do pracowników i stosowania właściwie ukierunkowanych rozwiązań mających na celu zagospodarowanie tego potencjału. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy, ustawodawca przewidział rekonwersję, czyli pomoc udzielaną żołnierzom zawodowym, którzy odchodzą ze służby wojskowej. Podjęty w opracowaniu problem rekonwersji w korpusie zawodowej służby wojskowej i jej wpływ na pracę zawodową po ukończeniu służby jest zagadnieniem bardzo ważnym i mającym znaczenie nie tylko w obszarze służby wojskowej ale też poza nią w cywilnych obszarach gospodarki. Celem prezentowanych badań jest ocena działań rekonwersyjnych w środowisku żołnierzy zawodowych, które prowadzą do podejmowania zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Badania służące realizacji celu przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badań ankietowych i narzędzia jakim jest kwestionariusz ankietowy. Objęto nimi pracowników, którzy przeszli z czynnej służby zawodowej w wojsku do cywila.
 
REFERENCJE (19)
1.
Anaszko B., 2016, Rola rekonwersji w wojsku jako ważny aspekt aktywizacji zawodowej żołnierzy w funkcjonowaniu na cywilnym rynku pracy, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr I. Z. Czaplickiej-Kozłowskiej, WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 
2.
Berg K., Fiejdasz M., 2001, Outplacement indywidualny i zbiorowy w Siłach Zbrojnych RP w latach 2001-2006, WSHiFM, Warszawa.
 
3.
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., 2001, Organizacja i zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
4.
Clutterbuck D., 2005, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Furmanek W., 2008, Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
Gruszczyńska-Malec G. Hoffman K., 2011, Praca zawodowa w systemie wartości jednostki w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w]: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław.
 
7.
Kościelecki L., 2010, Zarządzanie potencjałem społecznym w warunkach globalizacji. Rekonwersja kadr wojskowych w Polsce, AON, Warszawa.
 
8.
Kozłowski A. J., 2012, Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – Diagnoza - Kierunki zmian. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
9.
Markowski A., Pawelec R., 2007, Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wyd. Langenscheidt, Warszawa.
 
10.
Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 poz. 1534).
 
12.
Piotrowska-Trybull M., Stochaj J., 2014, Działania rekonwersyjne w Polskich Siłach Zbrojnych jako element ich restrukturyzacji, Praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa.
 
13.
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie pomocy w zakresie, doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z dnia 20 listopada 2014 roku, poz. 1622).
 
14.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r., w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 724.).
 
15.
Tytuła M., Okaramus J., 2011, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 
16.
Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1830, z 2016 r. poz. 178, 308, 904, 960, 1053).
 
17.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99 poz. 1001).
 
18.
WOJSKOWE BIURA EMERyTALNE, 2016, http://www.wbe.wp.mil.pl/plik/... dss_rek.html (21.10.2016).
 
19.
Rogoń R., Rekonwersja kadr w latach 1989 – 2015, 2016, http://www.wojsko-polskie.pl/f... atts/2016/5/rekonwersja_kadr_ w_latach_1989_ 2015.pdf (21.10.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top