ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROCESY PLANOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA RYNKU NewConnect
 
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):59-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie, w jakim zakresie i w jakiej skali stosowane są technologie teleinformatyczne w realizacji procesów planowania w przedsiębiorstwach notowanych na rynku NewConnect w Polsce. W artykule przedstawione zostały wyniki badania empirycznego. Zastosowana metoda badawcza to Computer Assisted Self-Interviewing (CASI). Z przeprowadzonego badania wynika, że technologie teleinformatyczne są dostrzegane przez przedsiębiorstwa notowane na rynku NewConnect i powszechnie wdrażane w kluczowych aspektach procesów planowania lub zarządzania zasobami informacyjnymi (realizowanego na potrzeby planowania). Jednakże nie zawsze doceniany jest ich dodatni wpływ na tego typu procesy, zwłaszcza w zakresie wsparcia działań analitycznych.
 
REFERENCJE (32)
1.
BOMBIAK E., 2017, Human resources risk as an aspect of human resources management in turbulent environment, [w:] F. Pînzaru, A. Zbuchea, C. Brătianu, E. Vătămănescu, A. Mitan (red.), Shift! Major challenges of today’s economy, Bucharest, Tritonic.
 
2.
CIELEMĘCKI M., BOMBIAK E., 2016, Ewolucja otoczenia organizacji: zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, nr (38).
 
3.
DRAB-KUROWSKA A., 2011, Nowoczesne technologie w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 
4.
GOODWIN P., WRIGHT G., 2011, Analiza decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
GRIFFIN R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
ISO, 2009, ISO 31000:2009(en): Risk management – Principles and guidelines, https://www.iso.org/obp/ui/#is... (18.07.2017)
 
7.
JURGA A., 2010, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
8.
KAPLAN R.S., NORTON D.P., 2011, Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników. Alignment, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
9.
KASIEWICZ S., ROGOWSKI W., 2006, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
 
10.
KOŹMIŃSKI A.K., LATUSEK-JURCZAK D., 2011, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
11.
KRYSIAK Z., 2011, Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organizacji, „E-mentor”, nr 2 (39), http://www.e-mentor.edu.pl/art... (25.10.2016).
 
12.
LAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
MINTZBERG H., 2013, Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
14.
NIEMCZYK J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
15.
NOWAK M., 2014, Uwarunkowania procesów decyzyjnych w projektach, [w:] M. Nowak (red.), Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów, Difin, Warszawa.
 
16.
ORZECHOWSKI R., 2008, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
17.
PORTAL ISTSHARE.EU, 2017, ICT – Technologie informacyjno-komunikacyjne, https://www.istshare.eu/ict-te... (20.07.2017).
 
18.
PORTAL NEWCONNECT, 2017, https://newconnect.pl/o-rynku (21.12.2017).
 
19.
RAPORT NEWCONNECT, 2015, Raport o rynku NewConnect. 2015 rok. Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, https://www.gpw.pl/pub/files/P... (15.06.2017).
 
20.
SILVER N., 2014, Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii, Helion, Gliwice.
 
21.
SKRZYPEK E., HOFMAN M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
22.
SOSIŃSKI D., 2011, Rola IT w zarządzaniu zintegrowanym ryzykiem, [w:] S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
23.
SURMA J., 2009, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
24.
TROCKI M., 2015, Podstawy planowania przebiegu projektów, [w:] M. Trocki, P. Wyrozębski (red.), Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
25.
TUREK J., 2012, Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w turbulentnym otoczeniu, [w:] T. Pakulska (red.), Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
26.
WOJTYSIAK-KOTLARSKI M., 2011, Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
27.
WOŹNIAK J., WEREDA W., 2018 (w druku), Information and Communication Technologies (ICTs) in Enterprises on the Over The Counter (OTC) Markets in European Union. Case Study of Polish New-Connect Market, [w:] A.M. Dima (red.), Doing Business in Europe – Economic Integration Processes, Policies, and the Business Environment, Springer International Publishing AG, Cham.
 
28.
WOŹNIAK J., ZASKÓRSKI P., 2015, Systemowe aspekty projektowania i doskonalenia organizacji oraz kształtowania jej bezpieczeństwa, [w:] J. Woźniak (red.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
29.
WRÓBEL P., 2010, Informacja w systemach zarządzania, [w:] S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
30.
WRYCZA S., 2010, Przedmowa, [w:] S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
31.
ZASKÓRSKI P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
32.
ZASKÓRSKI P., 2014, Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem, [w:] K. Piotrkowski, Z. Wojciechowski (red.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top