ARTYKUŁ ORYGINALNY
Efekty wdrażania technologii teleinformatycznych – perspektywa kształtowania bezpieczeństwa współczesnych przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
NSZ 2021;16(4):13-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza problematykę zastosowania technologii teleinformatycznych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Rozważania koncentrują się na roli oraz znaczeniu tych technologii w usprawnianiu procesów i zarządzaniu projektami biznesowymi, a tym samym kształtowaniu bezpieczeństwa współczesnych przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój ICT skutkuje możliwością ich praktycznego zastosowania w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. W artykule wyeksponowane są również efekty, jakie można uzyskać poprzez wdrożenie ICT w projektach biznesowych. Problemem badawczy przyjmuje brzmienie: Jakie są podstawowe efekty wdrażania technologii teleinformatycznych w projektach biznesowych w kontekście kształtowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw? Cel poznawczy związany jest identyfikacją wybranych efektów zastosowania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu projektami we współczesnych przedsiębiorstwach. Natomiast celem aplikacyjnym jest przedstawienie zasad praktycznego wykorzystania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu projektami biznesowymi na zasadzie tzw. dobrych praktyk/zaleceń oraz wskazanie na korzyści i zagrożenia (zarówno organizacyjne, jak i biznesowe), wynikające z zastosowania technologii teleinformatycznych w zarządzaniu projektami – jako podstawy dla działań związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Główną metodą empiryczną było studium przypadku. Badanie opierało się o analizę wielu przypadków (tzw. multiple case study). W badaniu wykorzystano także metodę analizy i syntezy. Badanie jakościowe w formie studiów przypadku objęło grupę sześciu przedsiębiorstw (zajmujących się albo świadczeniem usług albo produkcją). Profile działalności tych podmiotów były zróżnicowane i obejmowały branże: budowlaną, energetyczną, paliwową, finansową, transportową oraz wnętrzarską. Przedsiębiorstwa zostały uwzględnione w badaniu ze względu na kryterium prowadzenia projektów biznesowych i wdrażania technologii teleinformatycznych wspierających tę działalność.
 
REFERENCJE (41)
1.
APANOWICZ, J., 2000. Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM".
 
2.
ARENDT, Ł., 2015. Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstwanaliza mikroekonomiczna, [w:] Arendt, Ł., Kryńska, E., Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
3.
BRYCZ, B., DUDYCZ, T., 2010. Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 3.
 
4.
BRZUSTEWICZ, P., ESCHER, I., PETRYKOWSKA, I., 2017. ICT jako narzędzie budowania i utrzymania relacji biznesowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, Organizacja i Kierowanie, Nr 1.
 
5.
FICOŃ, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio.
 
6.
GONCIARSKI, W., 2011. Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] Gonciarski, W. (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
7.
GONCIARSKI, W., 2018. Współczesne zarządzanie w perspektywie technologii teleinformatycznych, [w:] Zieliński, Z. (red.), Komplementarność informatyki i nauk społecznych. społecznych: postępy badań i zastosowania, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
8.
KARAŚ, M., 2014. Studium przypadku jako narzędzie badawcze, [w:] Kuciński, K. (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
KISIELNICKI, J., 2010. Rola ICT w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki Polski na globalnym runku. O procesie transformacji i miejscu w niej ICT, [w:] Korczak, J., Chomiak-Orsa, I., Sroka, H. (red.), Systemy informacyjne w zarzadzaniu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
10.
KISIELNICKI, J., 2014. Zarządzanie i informatyka, Warszawa: Placet.
 
11.
KORZENIOWSKI, L.F., 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Difin.
 
12.
KOZIEJ, S., 2011. Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, Nr II-2011.
 
13.
LAUDON, K.C., LAUDON, J.P., 2012. Management information systems: managing the digital firm, London: Pearson.
 
14.
MICHAŁEK, N., 2011. Znaczenie technologii informacyjnej w zarzadzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 67.
 
15.
OLEKSIEJCZUK, E., OLEKSIEJCZUK, A., 2009. Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 5.
 
16.
RACZKOWSKI, K., 2012. Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Raczkowski, K. red., Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
ROMANIUK, R., 2020. Systemy informatyczne jako fundament przedsiębiorstwa 4.0, [w:] Gregor, B., Kaczorowska-Spychalska, D. (red.), Technologie cyfrowe w biznesie: przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
SCHWAB, K., 2018. Czwarta rewolucja przemysłowa, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
19.
SITARSKA, M., 2010. Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
20.
SOŁEK-BOROWSKA, C., 2018. The use and benefits of information communication technology by Polish small and medium sized enterprises, Online Journal of Applied Knowledge Management, Nr 6(1).
 
21.
STĘPNIAK, C., 2010. Przedsiębiorstwo jako podmiot zastosowania technologii informacyjnej, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
22.
STOCHAJ, J., ROMAN, Ł., 2013. Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Nr 2(6).
 
23.
TUREK, T., 2010. Charakterystyka technologii informacyjnej, [w:] Nowicki, A., Turek, T. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
24.
USTAWA, 1964. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, Art. 55.
 
25.
WOŹNIAK, J., 2018. Obszary i przesłanki wdrażania technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach z rynku NewConnect, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
26.
WOŹNIAK, J., GEMRA, K., 2020. Kształtowanie przewag konkurencyjnych: perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa: Difin.
 
27.
WOŹNIAK, J., PAWLAK, K., 2018. Zasoby informacyjne i procesy komunikowania się w przedsiębiorstwie, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
28.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2015. Technologie teleinformatyczne w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji, [w:] Woźniak, J. (red.), Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
29.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2018a. Podłoże zasobowo-technologiczne procesów informacyjno-decyzyjnych w komunikowaniu się przedsiębiorstw, [w:] Woźniak, J., Zaskórski, P., Pawlak, K., Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
30.
WOŹNIAK, J., ZASKÓRSKI, P., 2018b. Projektowanie organizacji procesowej. Perspektywa systemów analityczno-decyzyjnych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
31.
WOŹNIAK-SOBCZAK, B., 2015. Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, Nr 2(222).
 
32.
ZIEMBA, E., 2018. Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach, [w:] Ziemba, E. (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, Warszawa: CeDeWu.
 
33.
ŻUKROWSKA, K., 2018. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 372.
 
34.
AMERICAN AIRLINES, 2021. The route to customer experience transformation is through the cloud, https://www.ibm.com/case-studi... (7.05.2021).
 
35.
CERSANIT, 2021. Informacje o grupie, https://www.cersanit.com.pl/o-... (4.05.2021).
 
36.
COMARCH, 2021. Platforma Comarch Business Intelligence w Cersanit SA, https://www.comarch.pl/files_p... (4.05.2021).
 
37.
DMOCHOWSKA, H. (red.), 2010. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-te... (28.12.2020).
 
38.
GUS, 2020. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2019r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (20.01.2021).
 
39.
HISTORY OF AMERICAN AIRLINES, 2021. https://www.aa.com/i18n/custom... (7.05.2021).
 
40.
OECD, 2018. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data on Innovation, https://www.oecd-ilibrary.org/... (22.02.2021).
 
41.
RAPORT ITU, 2018. Measuring the Information Society Report Executive summary, https://www.itu.int/en/ITU-D/S... (20.01.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top