ORIGINAL PAPER
Innovation in managing human resources
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):15-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article discusses the subject of innovation in human resource management. The significance of the subject matter analyzed is due to the fact that a modern organization wishing to build a strong competitive position on the market must be innovative, including in human resource management. The benefits of such a method of management go beyond the possibilities of overcoming competition, also creating opportunities to gain benefits not only for the organization itself, but also its employees. In innovative human resource management, an important role is played by the manager facing new challenges that are often challenging.
 
REFERENCES (29)
1.
Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Białasiewicz M., 2015, Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 1.
 
3.
Bylok F., Słocińska A., 2011, Kapitał ludzki i intelektualny jako elementy kształtujące przewagę konkurencyjną organizacji. Wprowadzenie do tematyki, [w:] F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Griffin R.W., 2013, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Karcz E., 2009, Teoretyczne aspekty organizacji i zarządzania oświatą, [w:] E. Karcz (red.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretycznopraktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
8.
Kossek E.E., 1989, The Acceptance of Human Resource Innovation by Multiple Constituencies, „Personnel Psychology”, nr 42.
 
9.
Kowalczyk A., Nogalski B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 
10.
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – Teoria i praktyka, Biblioteka Pracownicza, Warszawa.
 
11.
Łyżwa E., 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 
12.
Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
13.
Morawski M., 2013, Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Nawrat D., 2013, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, [w:] J.D. Antoszkiewicz, A. Marjański (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, z. 4.
 
15.
Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
16.
Oleksyn T., 2010, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
17.
Penc J., 1997, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
18.
Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
19.
Penc J., 2010, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 
20.
Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
21.
Przybylska K. (red.), 2014, Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Richardson T., Richardson E., 2018, Droga Toyoty do angażowania pracowników. Jak zrozumieć i wdrożyć ciągłe doskonalenie w każdej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
 
23.
Rundo A., 2013, Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 
24.
SAJKIEWICZ A. (red.), 2000, Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Poltext, Warszawa.
 
25.
SANKOWSKA A., 2009, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
26.
SUDOLSKA A., CHODOREK M., 2013, Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr 27.
 
27.
Szczepańska-Woszczyna k., 2014, Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 1.
 
28.
Ściborek Z., 2004, Ludzie – cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
ZAKRZEWSKA A., PUCHALSKA K., MORCHAT M., MROCZKOWSKA D., 2010, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmocnienie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top