ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZWINNOŚĆ A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
 
 
Więcej
Ukryj
1
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):295-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zwinność, przedsiębiorczość i inne tego typu koncepcje (np. dynamiczne zdolności) pojawiły się jako odpowiedź na coraz bardziej zmieniające się, niestabilne środowisko zewnętrzne. Tradycyjnie pojmowane sposoby funkcjonowania sprawdzały się w miarę stabilnym, przewidywalnym otoczeniu. W warunkach turbulencji, hiperkonkurencji skuteczne mogą okazać się tylko metody oparte na akcep­tacji ciągłych, szybkich, permanentnych (często radykalnych) zmian, na elastyczności, proaktywności, podejmowaniu ryzyka, innowacyjności itp. Należy je postrzegać jako specyficzne, strategiczne zdolno­ści umożliwiające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, nawet w bardzo burzliwym otoczeniu.
 
REFERENCJE (33)
1.
ANTONCIC B., HISHICH R. D., 2003, Clarifying the intrapreneurship concept, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 10 (1).
 
2.
BAKER T., NELSON R. E., 2005, Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 50, No. 3.
 
3.
BANASZYK P., 2014, Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną, Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 1, Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań.
 
4.
BESSANT J., FRANCIS D., MEREDITH S., RAPLINSKY R., BROWN S., 2001, Developing manufacturing agility in SME’s, “International Journal of Technology Management”, Vol. 22, Nos. 1/2/3.
 
5.
DYDUCH W., 2004, Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i efektywność organizacji, [w:] „Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości”, M. Juchnowicz, (red.), Poltext, Warszawa.
 
6.
KRUPSKI R., 2005, Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu – organizacja w ruchu, [w:] „Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji”, R. Krupski (red.), PWE, Warszawa.
 
7.
MEREDITH S., FRANCIS D., 2000, Journey towards agility: the agile wheel explored, “The TQM Magazine”, Vol. 12, No. 2.
 
8.
MIESZAJNIKA E., 2010, Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kwartalnik Naukowy, „Organizacja i Zarządzanie”, Nr 2 (10).
 
9.
MOKAYA S. O., 2012, Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance. Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes, “International Journal of Arts and Commerce”, Vol. 1, No 4.
 
10.
MROZIEWICZ M., 2005, Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa.
 
11.
OLAK A., 2015, Wybrane aspekty przywództwa strategicznego a organizacja zwinna, [w:] „Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych”, B. Mikuła, (red.), Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 
12.
PENC-PIETRZAK I., 2015, Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 229
 
13.
PIECUCH T., 2013, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
RAFAŁO M., 2013, Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe, „Economics and Management”, No. 1.
 
15.
SAJDAK M., 2015, Entrepreneurship in the Development of an Agile Enterprise: Theoretical and Practical Aspects, “International Journal of Management and Applied Research”, Vol. 2, No. 4.
 
16.
SAJDAK M., 2013a, Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, „Management Science”, Vol. 1 (14).
 
17.
SAJDAK M., 2014, Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 11.
 
18.
SHAPIRO C., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieniowej, Helion, Gliwice.
 
19.
TEECE D. J., 2007, Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfundations of (Sustainable) Enterprise Performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 28.
 
20.
TRZCIELIŃSKI S., (red.), 2007, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, Wyd. IEA, Poznań 2007.
 
21.
TRZCIELIŃSKI S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
22.
WALCZAK M., 2010, Systemy zwinne w organizacji produkcji, „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS”, FOLIA OECONOMICA 234.
 
23.
ZAHRA S. A., SAPIENZA H. J., DAVIDSSON P., 2006, Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda, Journal of Management Studies”, Vol. 43, Issue 4.
 
24.
BERARD E. V., 2016, Zmiana tempa tworzenia aplikacji, https://www.dysant.com/page/Ar... (22.11.2016).
 
25.
BERSIN J., 2012, We are Greater than Me: Building an Agile Organization, http://blog.bersin.com/we-are-... (17.11.2016).
 
26.
BRAUER M., 2015, Po co firmie zwinność?, http://g1.idg.pl/tinymce/files..., (17.11.2016).
 
27.
GABRYŚ B. J., 2011, Strategiczna istota rozwoju przedsiębiorczych organizacji, http://www.ptzp.org.pl/files/k... (25.11.2016).
 
29.
MACHERIDIS N., 2009, Agility In Entrepreneurial Project, Lund Institute of Economic Research, Working Paper Series, 2009/3, http://www.lri.lu.se/media/lri... (05.11.2016).
 
30.
MATUSIAK K., 2011, Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/parp/chap... (04.10.2016).
 
31.
MOKADI S., 2009, Sustainable entrepreneurship. A journey of differentiation, agility, risk-taking and endurance, https://www.uj.ac.za/faculties... (17.11.2016).
 
32.
SAJDAK M., 2013b, Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1... (25.10.2016).
 
33.
WORLEY Ch., 2014, The Key to Every Successful Business is Agility, https://www.entrepreneur.com/a... (05.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top