REVIEW PAPER
ZWINNOŚĆ A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
 
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):295-306
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Agility, entrepreneurship and other concepts of this type (e.g. dynamie capabilities) have been a response to an increasingly changing, unstable external environment. Traditionally understood ways of functioning proved themselves in a fairly stable, predictable environment. In the conditions of tur­bulence and hypercompetition only the methods basing on the acceptance of continuous, permanent (frequently radical) change, flexibility, proactivity, risk-taking, innovativeness, etc. can prove effective. They should be perceived as specific, strategie capabilities that enable gaining competitive advantage even in a very extreme environment.
 
REFERENCES (33)
1.
ANTONCIC B., HISHICH R. D., 2003, Clarifying the intrapreneurship concept, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 10 (1).
 
2.
BAKER T., NELSON R. E., 2005, Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 50, No. 3.
 
3.
BANASZYK P., 2014, Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną, Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 1, Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań.
 
4.
BESSANT J., FRANCIS D., MEREDITH S., RAPLINSKY R., BROWN S., 2001, Developing manufacturing agility in SME’s, “International Journal of Technology Management”, Vol. 22, Nos. 1/2/3.
 
5.
DYDUCH W., 2004, Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i efektywność organizacji, [w:] „Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości”, M. Juchnowicz, (red.), Poltext, Warszawa.
 
6.
KRUPSKI R., 2005, Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu – organizacja w ruchu, [w:] „Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji”, R. Krupski (red.), PWE, Warszawa.
 
7.
MEREDITH S., FRANCIS D., 2000, Journey towards agility: the agile wheel explored, “The TQM Magazine”, Vol. 12, No. 2.
 
8.
MIESZAJNIKA E., 2010, Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kwartalnik Naukowy, „Organizacja i Zarządzanie”, Nr 2 (10).
 
9.
MOKAYA S. O., 2012, Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance. Theoretical Perspectives, Approaches and Outcomes, “International Journal of Arts and Commerce”, Vol. 1, No 4.
 
10.
MROZIEWICZ M., 2005, Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa.
 
11.
OLAK A., 2015, Wybrane aspekty przywództwa strategicznego a organizacja zwinna, [w:] „Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych”, B. Mikuła, (red.), Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 
12.
PENC-PIETRZAK I., 2015, Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 229
 
13.
PIECUCH T., 2013, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
RAFAŁO M., 2013, Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe, „Economics and Management”, No. 1.
 
15.
SAJDAK M., 2015, Entrepreneurship in the Development of an Agile Enterprise: Theoretical and Practical Aspects, “International Journal of Management and Applied Research”, Vol. 2, No. 4.
 
16.
SAJDAK M., 2013a, Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, „Management Science”, Vol. 1 (14).
 
17.
SAJDAK M., 2014, Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 11.
 
18.
SHAPIRO C., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieniowej, Helion, Gliwice.
 
19.
TEECE D. J., 2007, Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfundations of (Sustainable) Enterprise Performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 28.
 
20.
TRZCIELIŃSKI S., (red.), 2007, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, Wyd. IEA, Poznań 2007.
 
21.
TRZCIELIŃSKI S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
22.
WALCZAK M., 2010, Systemy zwinne w organizacji produkcji, „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS”, FOLIA OECONOMICA 234.
 
23.
ZAHRA S. A., SAPIENZA H. J., DAVIDSSON P., 2006, Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda, Journal of Management Studies”, Vol. 43, Issue 4.
 
24.
BERARD E. V., 2016, Zmiana tempa tworzenia aplikacji, https://www.dysant.com/page/Ar... (22.11.2016).
 
25.
BERSIN J., 2012, We are Greater than Me: Building an Agile Organization, http://blog.bersin.com/we-are-... (17.11.2016).
 
26.
BRAUER M., 2015, Po co firmie zwinność?, http://g1.idg.pl/tinymce/files..., (17.11.2016).
 
27.
GABRYŚ B. J., 2011, Strategiczna istota rozwoju przedsiębiorczych organizacji, http://www.ptzp.org.pl/files/k... (25.11.2016).
 
29.
MACHERIDIS N., 2009, Agility In Entrepreneurial Project, Lund Institute of Economic Research, Working Paper Series, 2009/3, http://www.lri.lu.se/media/lri... (05.11.2016).
 
30.
MATUSIAK K., 2011, Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/parp/chap... (04.10.2016).
 
31.
MOKADI S., 2009, Sustainable entrepreneurship. A journey of differentiation, agility, risk-taking and endurance, https://www.uj.ac.za/faculties... (17.11.2016).
 
32.
SAJDAK M., 2013b, Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1... (25.10.2016).
 
33.
WORLEY Ch., 2014, The Key to Every Successful Business is Agility, https://www.entrepreneur.com/a... (05.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top