ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZWINNOŚĆ ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO EKONOMICZNA W JAROSŁAWIU
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):271-282
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zwinność przedsiębiorstwa jest dynamiczną umiejętnością i zdolnością organizacji do zdoby­wania przewagi konkurencyjnej poprzez inteligentne, szybkie i zarazem proaktywne określenie szans oraz reagowanie na zagrożenia. Określa się ją jako umiejętność przetrwania oraz radzenia sobie w tur­bulentnym, konkurencyjnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, pełnym zmian, które wymagają szybkiej i skutecznej reakcji na bodźce rynkowe. W ciągu ostatnich kliku lat w publikacjach naukowych, pojawiły się badania empiryczne dotyczące wpływu problemu zwinności na przewagę konkurencyjną i sukces organizacji. Badania te podkreślają istotny wpływ umiejętności miękkich, takich jak umiejętności zwin­ne czy też umiejętności dzielenia się wiedzą, na konkurencyjność organizacji w zmieniającym się ciągle i niestabilnym otoczeniu. Badania akcentują konieczność zaangażowania się kierownictwa organizacji w aspekty zwinności strategicznej, po to by uzyskać sprawność konkurencyjną. Przeprowadzone bada­nia potwierdziły więc istnienie zależności pomiędzy zwinnością przedsiębiorstwa a osiąganiem przez nie pozycji konkurencyjnej.
 
REFERENCJE (31)
1.
BARNEY J. B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ,,Journal of Management”, nr 1.
 
2.
BESSANT J., BROWN S., FRACIS D., MEREDITH S., KAPLINSKY S., 1999, Developing manufacturing agility in SME’s, „International Journal of Technology Management”, nr 5.
 
3.
BRESIN J., 2014, Creating Agile Organization, Role of learning and Performance Management, leadership exellence essentialis presented by HR, nr 2.
 
4.
BRODOWSKA-SZEWCZUK J., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, ,,Zeszyty Naukowe –Administracja i Zarządzanie”, nr 7.
 
5.
FAHEY L., 1989, Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages, PrenticeHall, Englewood Cliffs.
 
6.
FAMIELEC J., 1997, Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
7.
FRASER J., 1995, Finite scheduling and manufacturing synchronization, ,,II E Solutions”, nr 2.
 
8.
GODZISZEWSKI B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Toruń.
 
9.
GRUPA LIZBOŃSKA, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 
10.
GUNASEKARAN A., 1998, Agile manufacturing: enablers and an implementation framework, „International Journal of Production Research”, nr 5.
 
11.
HAMPDEN – TURNER A., TROMPENAARS A., 2000, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
12.
HOMROZI A. M., 2009, Agile manufacturing: the next logical step, Benchmarking, nr 8.
 
13.
LISIŃSKI M., 2005, Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.
 
14.
LUBIŃSKI M., 1995, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, „Raporty. Studia nad konkurencyjnością”, IRiSS, Warszawa.
 
15.
MOSZKOWICZ K., 1997, Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy? [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
16.
OYEDIJO A., 2012, Strategic agility and competitive performance in the Nigeria telecommunication industry: An emperical Investigation, „Business and Management Review”, nr 12.
 
17.
PORTER M. E., 1994, Strategia konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
18.
PORTER M.E., 1985, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superion performance, The Free Press, New York.
 
19.
ROBERTS N., GROVER V., 2012, Investigating firm’s customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities, „Journal of Business Research” , nr 65.
 
20.
SAJDAK M., 2014, Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia”, Poznań, nr 2.
 
21.
SKAWIŃSKA E., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 
22.
STANKIEWICZ M. J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruń.
 
23.
STANKIEWICZ M. J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 
24.
STONER J. A., 1982, Management. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 
25.
STRUŻYCKI M., 1998, Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
26.
TEECE D. J., 2007, Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundation of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal”, nr 13.
 
27.
TRZCIELIŃSKI S., 2007, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, University of technology. IEA Press , Poznań.
 
28.
YANG Ch., LIU H. M., 2012, Boosting firm performance via enterprise agility and network structure, „Management Decision”, nr 6.
 
29.
ŻABIŃSKI L., 2000, Przewaga konkurencyjna, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
30.
ATTEND FREE PMI VIRTUAL EVENTS, www.pmi.org (01.09.2016).
 
31.
DROZD R., TUBIELEWICZ K., 2016, Koncepcja zwinności przedsiębiorstw w doskonaleniu konfiguracji biznesowych łańcucha dostaw procesów logistycznych, http://www.mechanik.media.pl/p... (09.10.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top