ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Szkolenie funkcjonariuszy służb granicznych jako istotny instrument rozwoju zawodowego i bezpieczeństwa państwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):77-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy szkolenia funkcjonariuszy służb granicznych jako istotnego instrumentu ich rozwoju zawodowego wpływającego na bezpieczeństwa naszego państwa. Na wstępie przedstawiono istotę i znaczenie szkolenia funkcjonariuszy służby granicznej w kontekście ich pożądanych kompetencji.Kolejno zaprezentowano główne instrumenty rozwoju zawodowego wpływające na rozwój kapitału ludzkiego funkcjonariuszy w Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną klasyfikację i charakterystykę metod i technik szkolenia wpisujących się w system kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprezentowano model szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Granicznej w określonych korpusach osobowych.
 
REFERENCJE (12)
1.
JURCZAK D., 2006, Jakość kształcenia absolwentów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej nr 1/2006, Koszalin.
 
2.
KOZIOŁ L., PIECHNIK-KURDZIEL A., KOPEĆ J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, „Biblioteczka Pracownicza”, Warszawa.
 
3.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006 (pod red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa.
 
4.
PIOTRKOWSKI K., 2012, Rozwój zawodowy pracowników w polskich przedsiębiorstwach (w:), Piotrkowski K., (red.) Zarządzanie Zasobami ludzkimi (Teoria i praktyka ), Monografia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa.
 
5.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w siłach zbrojnych RP., WAT, Warszawa.
 
6.
J. MISZTAL, 2006, Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; Gliwice.
 
7.
PIOTRKOWSKI K., KOLCZYŃSKA I., 2009, ,, Instrumenty rozwoju zawodowego stosowane w firmach zagranicznych, (w): Nowoczesne systemy zarzadzania, WAT, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 
9.
OLSZOWSKI G., 2017, Praca końcowa, pt. Szkolenie funkcjonariuszy straży granicznej jako istotny instrument rozwoju kapitału ludzkiego, Wyd. Studia Podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, WAT.
 
10.
SZAŁKOWSKI A., 2002, (red.), Rozwój personelu. Przesłanki, cele, instrumenty,. Petit, Warszawa.
 
11.
ZAJĄC Cz., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 
12.
Zarządzenie nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top