ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Menedżerowie personalni (HR) w organizacji zhierarchizowanej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):93-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematyka artykułu obejmuje istotne zagadnienie dotyczące istoty pracy, miejsca, roli i profesjonalizacji menedżerów personalnych kierujących komórkami kadrowymi w strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych RP. W pierwszej części publikacji przedstawiono istotę pracy menedżerów (kierowników personalnych) pełniących funkcje kierownicze. Druga część dotyczy problematyki miejsca i podległości komórek personalnych, jakimi są wydziały, działy bądź sekcje w strukturze organizacyjnej ‒ zwane najczęściej jednostką wojskową. Natomiast w trzeciej części wskazano na konieczność profesjonalnego kształcenia osób mających podjąć pracę w komórkach personalnych jako oficerowie personalni w Siłach Zbrojnych RP.
 
REFERENCJE (13)
1.
JARMOŁOWICZ W., 2001, Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, pr. zob. pod red. W. Jarmołowicza, Akademia Ekonomiczna, Poznań .
 
2.
KRĘCIKIJ J., WOŁEJSZO J., 2007, Podstawy dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
3.
PIOTRKOWSKI K., 2017, Kompetencje menedżerskie kierowniczej kadry dowódczej w siłach zbrojnych RP, Warszawa.
 
4.
PIOTRKOWSKI K., 2017, Uzasadnienie powołania studiów wojskowych w WAT w zakresie zrządzania kadrami, WAT, Warszawa.
 
5.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu ,,Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania”, WAT, Warszawa.
 
6.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Zarzadzanie kapitałem ludzkim w silach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
7.
PIOTRKOWSKI K., 2014, Cechy szczególne zarządzania w sektorze publicznym, WAT, Warszawa.
 
8.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w siłach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
9.
PIOTRKOWSKI K.,, 2010, Specyficzne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach wykorzystujących technologię cyfrową, w: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej , WAT, Warszawa.
 
10.
TWARDZIK T., 2010, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Zakres działań specjalistów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr, Warszawa, www.kadry.wp.mil.pl
 
11.
Założenia polityki kadrowej w silach zbrojnych RP, 2012, 2016, 2017, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr MON, Warszawa.
 
12.
POCZTOWSKI A., 2017, Funkcja personalna Diagnoza i kierunki zmian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
13.
STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., 2001, Kierowanie, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top