ARTYKUŁ ORYGINALNY
Postrzeganie współczesnego bezpieczeństwa – wybrane aspekty
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 
2
Instytut Copernicanum w Toruniu
 
 
Data publikacji online: 16-12-2022
 
 
Data publikacji: 16-12-2022
 
 
NSZ 2022;17(4):67-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie bezpieczeństwa jest jednym z tych zagadnień, które często pojawiają się na forum międzynarodowym oraz krajowych panelach dyskusyjnych. Częściowo jest to spowodowane nietrwałością już osiągniętego stanu bezpieczeństwa. Argumentem opowiadającym się za koniecznością poruszania tej tematyki są także składniki współczesnego bezpieczeństwa, zmieniające się wraz z postępem technologicznym, globalizacją oraz rozwojem cywilizacyjnym. Bezpieczeństwo definiowane jest na wiele sposobów, jego kontekst uzależniony jest od prowadzonych rozważań, uwarunkowań oraz występujących zagrożeń. Bez względu jednak na subiektywnie głoszone poglądy bezpieczeństwo stanowi oraz stanowić będzie funda-mentalną potrzebę, której spełnienie warunkuje odpowiednie funkcjonowanie człowieka, państwa oraz społeczności międzynarodowych. Celem opracowania jest analiza wybranych aspektów, które wydają się mieć znaczący wpływ na postrzeganie współczesnego bezpieczeństwa. Uwagę skupiono również na pojęciu cyberbezpieczeństwa oraz znaczeniu informacji dla ciągle ewoluującej cywilizacji. Realizacja wskazanego celu była możliwa na podstawie analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz posiadanej już wiedzy fachowej, na podstawie której dokonano ważnych dla niniejszej publikacji ocen i wniosków. Opierając się na przeprowadzonych analizach, można stwierdzić, iż na kształt współczesnego bezpieczeństwa wpływają nie tylko względem jego zagrożenia, lecz także postęp w wielu dziedzinach i zmieniające się uwarunkowania natury technologicznej. Prezentowane wyniki oraz rozważania w niniejszym artykule mogą okazać się pomocne w dalszych rozważaniach podejmujących próbę kompleksowego zrozumienia zmian w obrębie bezpieczeństwa oraz próbę dokonania szacunków co do przyszłego jego kształtu.
 
REFERENCJE (20)
1.
BAJOREK, J., 2016. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji, De Securitate, nr 2.
 
2.
BEDNARSKI, M.J., 2021. Bezpieczeństwo w aspekcie prawnym, [w:] Baryłka, A., Konopka, K. (red.), Prawo a bezpieczeństwo, t. I, Warszawa: CRB.
 
3.
CAVELTY, D.M., 2008. CyberSecurity and Threat Politics. US Efforts to Secure the Information Age, Lon-don: Routledge.
 
4.
CZERNICKA, M., 2018. Realizm i liberalizm w badaniach nad bezpieczeństwem państwa, Przegląd Europej-ski, nr 1.
 
5.
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 2015. Warszawa, www.bbn.gov.pl (10.05.2022).
 
6.
FISCHER, H.W., 1998. The role of the new information technologies in emergency mitigation, planning, response and recovery, Disaster Prevention and Management. An International Journal, vol. 7/1.
 
7.
JURGILEWICZ, M., 2017. Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach.
 
8.
JURGILEWICZ, M., ITRICH-DRABAREK, J., MISIUK, A., 2021. Problem bezpieczeństwa w wybranych polskich konstytucjach, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4(62).
 
9.
JURGILEWICZ, M., KOZICKI, B., PIWOWARSKI, J., GRABOWSKA, S., 2022. Contemporary challenges for the eco-nomic security of enterprises in Poland, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 12.
 
10.
JURGILEWICZ, M., MICHALSKI, K., 2020. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nauki o bezpieczeństwie, [w:] Jurgilewicz, M., Michalski, K., Krztoń, W. (red.), Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty. Rzeszów: OW Politechniki Rzeszowskiej.
 
11.
KMIECIK, P., 2014. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o wybrane teorie, www.nowastrategia.org.pl (12.04.2022).
 
12.
KOZICKI, B., MITKOW, S., 2020. Analysis of Human Deaths in Regard to COVID-19 Pandemic in European Countries, European Research Studies Journal, No. XXIII.
 
13.
LIEDEL, K., PIASECKA, P., ALEKSANDROWICZ, T., 2012. Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 
14.
ŁUSZCZUK, M., PAWŁOWSKA, A., 2000. Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Spra-wy Międzynarodowe, nr 2(LIII).
 
15.
MICHALSKI, K., JURGILEWICZ, M., 2021. Konflikty technologiczne. Nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań, Warszawa: Difin.
 
16.
MITKOW, SZ., TOMASZEWSKI, J., KOZICKI, B., 2021. Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbroj-nych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
17.
NIEMIEC, W., PACANA, A., JURGILEWICZ, O., JURGILEWICZ, M., 2013. Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów: OW Politechniki Rzeszowskiej.
 
18.
PIWOWARSKI, J., KOZICKI, B., JURGILEWICZ, M., MALEC, N., 2021. Managing the Financial Security of Organi-zations During the Covid-19 Pandemic – Multivariate Analysis, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 11, nr 1.
 
19.
ROKICIŃSKI, K., MIKOŁAJCZAK, S., OSZOWSKA, O. (red.), 2016. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, t. 1, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 
20.
Słownik języka polskiego, 2022. www.sjp.pl (15.07.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top