ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rozwój kapitału ludzkiego w Siłach Zbrojnych RP w perspektywie kluczowych kompetencji organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):63-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań nad zastosowaniem kluczowych kompetencji organizacyjnych do analizy zadań strategicznych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP. Autorki prezentują ocenę zarządzania kapitałem ludzkim w systemie bezpieczeństwa narodowego RP i na poziomie strategicznym identyfikują kluczowe obszary rozwoju.
 
REFERENCJE (24)
1.
ALLAIRE Y., FIRSIROTU. M. E., 2000, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa.
 
2.
BARUK J., 2006, Innowacje instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, „Prace Naukowe” Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, AE, Wrocław.
 
3.
BEDNACZYK M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, WN PWN, Warszawa-Kraków 2001, [za:] Kożuch B., 2003, Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 
4.
BLACK J., 2008, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa.
 
5.
BRATNICKI M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa
 
6.
EDVINSSON L., MALONE M., 1997, Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company’s Real Value By Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London.
 
7.
GRIFFIN R. F., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
8.
HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1989, Strategic intent, “Harvard Business Review”, May-June nr 3.
 
9.
HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1990, The core competence of the Corporation, “Harvard Business Review”, nr 3.
 
10.
Informacja o wynikach współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z partnerami społecznymi w 2014 r., DG RSZ, Załącznik 1, marzec 2015.
 
11.
Informacja o wynikach współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z partnerami społecznymi w 2015 r., DG RSZ, Załącznik 1, marzec 2016.
 
12.
KOSSEK E.E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology” nr 42, [za:] Staniewski M., 2011 Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, Studia BAS, nr 1(25).
 
13.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 
14.
KURIATA R., 2016, Bezpieczeństwo narodowe – podstawowe kategorie i ich systematyzacja teoretyczna, [w:] Dębska A. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 
15.
MAZURKIEWICZ A., FRĄCZEK P., 2011, Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 20, Uniwersytet Rzeszowski, za Łoboda M., Sitko-Lutek A., 2007, Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWN, Warszawa.
 
16.
NOWAKOWSKA-KRYSTMAN A., PIOTROWSKA-TRYBULL M., 2016, Przemiany w Siłach Zbrojnych w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania [w:] K. Krukowski, S. Sasak (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, [w:] „Studia i monografie”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 
17.
Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań, Nr 131/2015, CBOS, Warszawa.
 
18.
PENC J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 
19.
PIOTROWSKA-TRYBULL M., 2016, Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na przykładzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, [w:] T. Majewski, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko (red.), Współczesne wyzwania dla dowodzenia i zarządzania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
20.
SAMUL J., 2013, Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, „Zeszyt Naukowy” Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 96.
 
21.
SCHUMPETER J., 1960, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 
22.
STAWASZ E., NIEDBALSKA G., http://www.pi.gov.pl/parp/chap... 74D15A8EC2406EE3A3E1D, (29.11.2016).
 
23.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów w 2014 r.
 
24.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top