ORIGINAL PAPER
Rozwój kapitału ludzkiego w Siłach Zbrojnych RP w perspektywie kluczowych kompetencji organizacji
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):63-75
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the article is to present the concept of research on using the key organizational competence to analyze the strategic tasks in the area of human capital management in the armed forces of the Republic of Poland (RP). The authors present the evaluation of the human capital managementin the national security system of RP and at the strategic level identify the key areas for development.
 
REFERENCES (24)
1.
ALLAIRE Y., FIRSIROTU. M. E., 2000, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa.
 
2.
BARUK J., 2006, Innowacje instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, „Prace Naukowe” Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, AE, Wrocław.
 
3.
BEDNACZYK M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, WN PWN, Warszawa-Kraków 2001, [za:] Kożuch B., 2003, Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 
4.
BLACK J., 2008, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa.
 
5.
BRATNICKI M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa
 
6.
EDVINSSON L., MALONE M., 1997, Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company’s Real Value By Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London.
 
7.
GRIFFIN R. F., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
8.
HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1989, Strategic intent, “Harvard Business Review”, May-June nr 3.
 
9.
HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1990, The core competence of the Corporation, “Harvard Business Review”, nr 3.
 
10.
Informacja o wynikach współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z partnerami społecznymi w 2014 r., DG RSZ, Załącznik 1, marzec 2015.
 
11.
Informacja o wynikach współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z partnerami społecznymi w 2015 r., DG RSZ, Załącznik 1, marzec 2016.
 
12.
KOSSEK E.E., 1989, The acceptance of human resource innovation by multiple constituencies, „Personnel Psychology” nr 42, [za:] Staniewski M., 2011 Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, Studia BAS, nr 1(25).
 
13.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 
14.
KURIATA R., 2016, Bezpieczeństwo narodowe – podstawowe kategorie i ich systematyzacja teoretyczna, [w:] Dębska A. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 
15.
MAZURKIEWICZ A., FRĄCZEK P., 2011, Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 20, Uniwersytet Rzeszowski, za Łoboda M., Sitko-Lutek A., 2007, Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWN, Warszawa.
 
16.
NOWAKOWSKA-KRYSTMAN A., PIOTROWSKA-TRYBULL M., 2016, Przemiany w Siłach Zbrojnych w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania [w:] K. Krukowski, S. Sasak (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, [w:] „Studia i monografie”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 
17.
Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań, Nr 131/2015, CBOS, Warszawa.
 
18.
PENC J., 1999, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 
19.
PIOTROWSKA-TRYBULL M., 2016, Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na przykładzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, [w:] T. Majewski, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko (red.), Współczesne wyzwania dla dowodzenia i zarządzania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
20.
SAMUL J., 2013, Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, „Zeszyt Naukowy” Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 96.
 
21.
SCHUMPETER J., 1960, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 
22.
STAWASZ E., NIEDBALSKA G., http://www.pi.gov.pl/parp/chap... 74D15A8EC2406EE3A3E1D, (29.11.2016).
 
23.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów w 2014 r.
 
24.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top