ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rola współczesnego menedżera i jego nowe koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji publicznej w erze globalizacji
 
Więcej
Ukryj
1
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
2
WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):123-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W obliczu gwałtownych przemian gospodarczych oraz ewolucji systemów organizacyjnych, istnieje potrzeba zainteresowania się efektywnym zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nowe podejście do zarządzania kapitałem ludzkim, może przyczynić się do wyższej efektywności całej organizacji i szybkiego wprowadzania zmian. Nowocześnie zarządzane organizacją publiczną stawia na rozwój i samodzielność pracowników, a umiejętność kierowania uważa się za coraz cenniejszy składnik kompetencji. Menedżerowie starają się zapewniać nabywanie nowych umiejętności pracownikom, przekazywać im nowe zadania i role, czynić ich bardziej wartościowymi dla organizacji. Wdraża się nową filozofię kierowania ludźmi opartej założeniu, że pracownicy są traktowani jako cenny kapitał, który można pomnażać, liczy się również zaangażowanie pracowników w pracę, na rzecz organizacji.
 
REFERENCJE (23)
1.
Baron A., Armstrong M., 2012, Zarzadzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Bochniarz P, Gugała, K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
3.
Bonikowska M., 2015, Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2014, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Nr 10.
 
5.
Dajczak K., Kijewska K., 2008, Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej”, Nr 12.
 
6.
Dziwulski J., 2012, Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
7.
Goleman D. D., Boyatzis R., McKee A., 2002, Naturalne przywództwo, Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław.
 
8.
Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 
9.
Harasim W., Dziwulski J., 2014, Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej. (W:) Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
10.
Harasim W., Dziwulski J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
11.
Harasim W., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
12.
Janowska Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa
 
13.
Juchnowicz M. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa
 
14.
Kugel M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, [w:] Człowiek i organizacja XXI wieku, pod red. W. Harasima, 2013, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
15.
Listwan T., 2004, Rola menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 
16.
Losey M.R., Meisinger S.R., Ulrich D., 2005, Reality, Impact and Professionalism, [w:] The Future of Human Resource Management, M.R. Losey, S.R. Meisinger, D. Ulrich (eds.), John Wiley & Sons, Inc., London.
 
17.
Miciuła I., Miciuła K., 2015, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, Nr 11.
 
18.
Mintzberg H., 1973, The Nature of Managerial Work, Harper & Row, New York.
 
19.
Mintzberg H., 2012, Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 
20.
Nowicka-Mieszała J., 2012, Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, Nr 1.
 
21.
Pocztowski A., 2003, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Wyd. Oficyny Ekonomicznej, Kraków.
 
22.
Rosińska M., Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, pod red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, 2007, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
23.
Wood R., Payne T., 2006, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top