ARTYKUŁ ORYGINALNY
Istota innowacyjnego zachowania żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Badań Społecznych
 
 
Data publikacji online: 06-03-2021
 
 
Data publikacji: 06-03-2021
 
 
NSZ 2021;16(1):13-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zachowanie się żołnierzy zawodowych w służbie wojskowej w Siłach Zbrojnych RP jest innowacyjne. Dowodem na to są liczne opracowania naukowe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów z badań społecznych w wojsku. Celem utylitarnym jest diagnoza zachowań i postaw utalentowanych żołnierzy zawodowych służących w Siłach Powietrznych RP na podstawie badań własnych. Liczne korelacje między czynnikami stanowią wkład do nauki. Artykuł składa się ze wstępu, analizy literatury przedmiotu, badań Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wojskowego Biura Badań Społecznych oraz z części empirycznej badającej postawy wobec służby utalentowanych żołnierzy zawodowych i zakończenia. Badania społeczne na żołnierzach zawodowych oraz krytyczna analiza litera-tury przedmiotu zostały przeprowadzone w latach 1999-2020. Natomiast badania (sondaż diagnostyczny) wśród utalentowanych żołnierzy zawodowych w Siłach Powietrznych RP w 2015 roku. Badani żołnierze spełniali cztery główne kryteria: służyli w Siłach Powietrznych RP, byli postrzegani jako utalentowani przez swoich przełożonych, wyróżniali się wieloma kompetencjami podczas służby wojskowej, osiągali wybitne rezultaty podczas realizacji zadań operacyjno-taktycznych.
 
REFERENCJE (32)
1.
Badania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, 1999.
 
2.
BARAN-WOJTACHNIO, M., 2012. Sprawozdanie z badań: Ocena przygotowania zawodowego żołnierzy WP, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
3.
BEL, R., 2010. Leadership and Innovation. Learning from the Best, Global Business & Organizational Excellence, January.
 
4.
BEM, D.J., 1965. An experimental analysis of self-persuasion, Journal of Experimental Social Psychology, No. 1.
 
5.
BIEŃKOWSKA, J., 2013. Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
BŁOSZCZYŃSKI, R., 1976. Psychologia lotnicza. Wybrane problemy, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
7.
BOSHOFF, CH., MELS, G., 2000. Impact of Multiple Commiyments on Intention to Resign: An Empirical As-sessment, British Journal of Management, No. 11.
 
8.
BUCZYŃSKI, J. I IN., 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP w warunkach transformacji systemowej. Ocena efektywności i optymalizacja rozwoju kadr, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego, Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
BUSZKO, A., 2013. Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Warszawa: Difin.
 
10.
CRISP, R.J., Turner, R.N., 2009. Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
DAVENPORT, T., 1999. Human Capital, San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
 
12.
DAVENPORT, T.H., 2005. Thinking for a living. How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press.
 
13.
GASIUL, H., 2006. Psychologia osobowości, Warszawa: Difin.
 
14.
HALL, C.S., LINDZEY, G., CAMPBELL, J.B., 2004. Teorie osobowości, Warszawa: PWN.
 
15.
Honorowy Kodeks żołnierza zawodowego Wojska Polskiego.
 
16.
JUCHNOWICZ, M., 2013. Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa: PWE.
 
17.
KOZIELECKI, J., 1969. Psychologia procesów przeddecyzyjnych, Warszawa.
 
18.
KOŻUSZNIK, B., 2010. Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, Chowanna, Nr 2(35).
 
19.
KOŻUSZNIK, B., 2011. Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa: PWE.
 
20.
MACIEJCZYK, J., 1971. Badania samoakceptacji u pilotów, Med. Lotn.
 
21.
MACIEJCZYK, J., 1976. Działanie pilota w sytuacjach stresowych, [w:] Błoszczyński, R.(red.), Psychologia lot-nicza, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
22.
NOWAK, S., 1973. Wstęp, [w:] Nowak, S. (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 
23.
PAVLOV, I.P., 1906. The scientific investigation of the psychological faculties or processes in the higher animals, Science, No. 24.
 
24.
PREDEL, G., 2013. Sprawozdanie z badań: Sytuacja społeczno-zawodowa żołnierzy w poszczególnych korpusach kardy zawodowej Sił Zbrojnych RP, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
25.
REYKOWSKI J., 1975. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] Tomaszewski, T. (red.), Psychologia, Warszawa.
 
26.
RODRIGUES, R., 2008. Learning’s impact on talent flow, Chief Learning Officer, April.
 
27.
SIŃCZUK, M., WACHOWICZ, M., WESELIŃSKI, M., 2011. Sprawozdanie z badań: Motywacje i postawy elewów wobec zawodowej służby wojskowej, grudzień, Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych.
 
28.
SMITH, M.B., 1956. Opinions and personality, Wiley: New York.
 
29.
WOJCISZKE, B., 2012. Psychologia społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
30.
WOJTCZUK-TUREK, A., 2010. Kształtowanie i zmiana postaw pracowników w kontekście wybranych metod szkoleniowych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Nr 2(16).
 
31.
ZAJONC, R.B., 1968. Attitudinal effects of mere exposure, Journal of Personality and Social Pscyhology, No. 9.
 
32.
ZIELIŃSKA, M., 2018. Strategia zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP, rozprawa doktorska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top