ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kompetencje społeczne kadry dowódczej w strukturach zhierarchizowanych – przykład Sił Zbrojnych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Dowództwo Sił Powietrznych RP
 
 
Data publikacji online: 28-03-2022
 
 
Data publikacji: 28-03-2022
 
 
NSZ 2022;17(1):93-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki kompetencji społecznych w strukturach Sił Zbrojnych RP i dyskusji jej dotyczącej. W opracowaniu starano się przedstawić najistotniejsze zagadnienia dotyczące kompetencji społecznych kadr dowódczych Sił Zbrojnych RP na podstawie przeprowadzonych badań własnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano istotę i rangę kompetencji społecznych w pracy z ludźmi. W głównym nurcie pracy zostały zaprezentowane wyniki badań, w których zademonstrowano poziom posiadanych i oczekiwanych kompetencji społecznych w samoocenie badanych dowódców. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano na występującą lukę kompetencyjną kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP wymagającą doskonalenia. Największą potrzebę systematycznego doskonalenia posiadanych kompetencji respondenci przedstawili w zakresie: przewodzenia, budowania dobrych relacji z ludźmi i pracy zespołowej, kierowania konfliktami, do-świadczenia zawodowego i motywowania podwładnych.
 
REFERENCJE (16)
1.
BIAŁASIEWICZ, M., 2012. Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Szczecin: Economicus.
 
2.
GRACZYK-KUCHARSKA, M., OLSZEWSKI, R., SZAFRAŃSKI, M., SPYCHAŁA, M., 2020. Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych, Przegląd Organizacji, nr 2.
 
3.
KIEŁTYKA, L., JĘDRZEJCZYK, W., KOBIS, P. (red), 2018. Wyzwania współczesnego zarzadzania. Nowe Technologie – innowacyjność – kompetencje, Toruń: Wydawnictwo TNOiK.
 
4.
KRAJEWSKA, A., 2015. Kompetencje personalne i społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik.
 
5.
KRĘCIKIJ, J., WOŁEJSZO, J., 2007. Podstawy dowodzenia, Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
6.
LACHIEWICZ, S., 2019. Znaczenie i formy kształtowania kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 11.
 
7.
ŁYDKA, W., 2014. Przywództwo wojskowe, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
8.
OLEKSYN, T., 2011. Zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
PIOTRKOWSKI, K., 2016. Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
10.
PIOTRKOWSKI, K., 2019. Kompetencje menedżerskie kadr dowódczych w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
11.
ROSZCZYK-KOWALSKA, G., KRAŚNIAK, J., 2020. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora HI TECH. Diagnoza luki umiejętności, Przegląd Organizacji, nr 4.
 
12.
SĘK, H., 2014. Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
SŁAWIŃSKI, S. i in., 2014. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
14.
SMÓŁKA, P., 2006. Miękkie kompetencje i rozwój talentów interpersonalnych w organizacji, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 4.
 
15.
SMÓŁKA, P., 2016. Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
16.
WALKOWIAK, R., 2004. Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top