ARTYKUŁ ORYGINALNY
RELACJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I PROCESU ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie
 
2
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):133-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę zdefiniowania obszarów istotnych dla zarządzania organizacjami publicznymi. Na początku postawiono pytanie: jak ważny jest wpływ poszczególnych elementów kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim? Następnie pokazano relacje pomiędzy kulturą organizacyjną a kapitałem ludzkim w organizacji. Zaprezentowano specyfikę zarządzania organizacjami publicznymi. W  końcowej części artykułu przedstawiono tworzenie innowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (31)
1.
ALVESSON M., WILLMOTT H., 1992, Critical Management Studies, Sage, London.
 
2.
ARMSTRONG M., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
3.
BARON A., ARMSTRONG M., 2012, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
4.
BEDNARCZYK M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.
 
5.
HARASIM W., DZIWULSKI J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
6.
HATCH, M. J., SCHULTZ M., 1996, Living With Multiple Paradigms: The Case of Paradigm Interplay in Organizational Culture Studies, “Academy of Management Review”, nr 2 (21).
 
7.
JABŁOŃSKI M., 2002, Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 11.
 
8.
JUCHNOWICZ M. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
 
9.
KANTER R. M., 2002, How to be a leader in the times of uncertainty?, ”Master Business Administration”, nr 2.
 
10.
KELLEY T., 2010, Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, Klasyka biznesu, New Media s.r.l., Warszawa.
 
11.
KUC B. R., 2008, Zarządzanie doskonałe. Poszukiwanie przenikliwości, PTM, Wyd. Menedżerskie, Warszawa.
 
12.
LEPAK D. P., SNELL S. A., 1999, The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development, “Academy of Management Review”,vol. 24, no 1.
 
13.
MIKUŁA B., PIETRUSZKA-ORTYL A., POTOCKI A., 2002, Zarządzanie przedsiębior-stwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 
14.
OLSON G. A., 2002, Justifying Belief: Stanley Fish and the Work of Rhetoric, State University of New York Press, New York.
 
15.
OPOLSKI K., MODZELEWSKI P., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 
16.
OWSIAK S., 1997, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
17.
PIERŚCIONEK Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
18.
POCZTOWSKI A., 2003, Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
19.
POCZTOWSKI A., 1996, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Ossolineum, Kraków.
 
20.
ROSIŃSKA M., 2007, Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
21.
ROSTKOWSKI T., 2003, Zintegrowany system zarządzania kompetencjami, [w:] M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 
22.
SCHEIN E. H., 1997, Organizational Culture and Leadership, ed. 2, Addison-Wesley, Reading, MA.
 
23.
SCHEIN E. H., 1990, Organizational Culture, “American Psychologist”, No. 45.
 
24.
SCHEIN E. H., 1985, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 
25.
SCHERMERHORN J. R., 2008, Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
 
26.
SMIRCICH L., 1989, Koncepcje kultury a analiza organizacyjna, [w:] A. Marcinkowski, J. B. Sobczak (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
27.
SUŁKOWSKI Ł., 2011, Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 4 (34).
 
28.
SZABAN J., 2003, Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
29.
TROMPENAARS F., HAMPDEN-TURNER CH., 2002, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
30.
WRÓBLEWSKA V., 2005, Uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, maszynopis powielony.
 
31.
ZAWADZAK T., 2014, Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top