ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw wielokulturowych – wprowadzenie do badań pogłębionych
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology in Warsaw, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
Jesuit University Ignatianum in Krakow
 
 
Data publikacji online: 16-12-2022
 
 
Data publikacji: 16-12-2022
 
 
NSZ 2022;17(4):37-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule, opierając się na zrealizowanych badaniach, przedstawiono wyniki diagnozy kultury organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw wielokulturowych z Polski, Hiszpanii oraz Portugalii. Przeprowadzone przez autorki niniejszego artykułu badania to badania pilotażowe, potraktowane jako wstęp do bardziej pogłębionych badań z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach występowania różnic kulturowych. Badania dotyczące roli i znaczenia kultury organizacyjnej w wielokulturowym środowisku pracy przeprowadzono m.in. z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna, do którego to modelu autorki nawiązują również w tej publikacji. W pracy przedstawiono w formie graficznej tylko częściowe wyniki badań zrealizowanych w roku 2022. W niniejszym artykule dotyczą one typów kultur organizacyjnych w badanych przedsiębiorstwach. Autorki wskazały także różnice w kulturze organizacyjnej między przedsiębiorstwami polskimi a przedsiębiorstwami hiszpańskimi i portugalskimi.
 
REFERENCJE (32)
1.
BEER, M., NOHRIA, N., 2000. Cracking the code of change, Harvard Business Review, No. 78, May-June, pp. 133-141.
 
2.
BLAU, P.M., 1968. Organizations Theories, [in:] Sills, D.L. (ed.), International Encyclopaedia of Social Sciences. New York: McMillan.
 
3.
BROWN, A., 1998. Organizational Culture, London: Pitman Publishing.
 
4.
CAMERON, K., QUINN, R., 2006. Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiany, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
5.
CAMERON, K.S., 2009. An Introduction to the Competing Values Framework, https://www.thercfgroup.com/fi... (10.09.2022).
 
6.
CAMERON, K.S., QUINN, R.E., 2003. Organizational culture – diagnosis and changes, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
7.
CAMERON, K.S., QUINN, R.E., 2011. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Hoboken: John Wiley & Sons.
 
8.
DAS, T.K., KUMAR, R., 2010. Interpretive schemes in cross-national alliance, Cross Cultural Management, No. 17(2), pp. 154-169.
 
9.
DAVIS, S.M., 1984. Managing corporate culture, New York: Harper & Row.
 
10.
DENISON, D.R., 1990. Corporate culture and organization effectiveness, New York: Free Press.
 
11.
DENISON, D.R., MISHRA, A.K., 1995. Toward a theory of organizational culture and effectiveness, Organizational Science, No. 6(2), pp. 204-223.
 
12.
DOMAŃSKA-SZARUGA, B., 2019. The culture of risk management in the offices of local government units in Poland, Siedlce: UPH.
 
13.
EARLEY, P.C., MOSAKOWSKI, E.M., 2000. Creating hybrid team cultures: An empirical test of international team functioning, Academy of Management Journal, No. 43, pp. 26-49.
 
14.
FLORCZAK, A., LISOWSKA, A., 2018. Comparative analysis of types of organizational cultures in scientific institutes of the University of Wrocław, Management and Finance – Journal of Management and Finance, Vol. 16, No. 3/1, pp. 113-114.
 
15.
HOFSTEDE, G., 1997. Cultures and organizations: Software of the mind, New York: McGraw-Hill.
 
16.
HOFSTEDE, G., 2000. Cultures and organizations. Programming the mind, Warsaw: PWE.
 
17.
HUNT, V.D., 1992. Quality in America, Homewood: Business One Irwin.
 
18.
HUSTED, B., ALLEN, D., 2008. Toward a model of cross-cultural business ethics: the impact of individualism and collectivism on the ethical decision-making process, Journal of Business Ethics, No. 82, pp. 293-305.
 
19.
JICK, T., PEIPERL, M.A., 2003. Managing change: Cases and concepts, NewYork: McGraw Hill Irwin.
 
20.
KNAP-STEFANIUK, A., 2022. Leadership in Managing Multicultural Teams – Analysis of the Views of Polish and Portuguese Managers, Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain, pp. 260-270.
 
21.
KROEBER, A.L., KLUCKHON, C., 1952. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Peabode Museum of American Antropology and Ethnology Papers, Vol. 47, No. 1.
 
22.
KRUKOWSKI, K., 2016. Cultural determinants of the procedural maturity of city offices, Toruń: Nicolaus Copernicus University.
 
23.
MOLINSKY, A., 2007. Cross-cultural code-switching: the psychological challenges of adapting behavior in foreign cultural interactions, Academy of Management Review, No. 32(2), pp. 622-640.
 
24.
MULLINIS, L., 2006. Management and Organizational Behavior, London: Prentice Hall.
 
25.
PETERS, T., WATERMAN, R., 1982. In search of excellence, NewYork: Harper & Row.
 
26.
ROBBINS, S., DECENZO, D., 2002. Fundamentals of management, Warsaw: PWE.
 
27.
SCHEIN, E.H., 2004. Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 
28.
SHENKAR, O., 2001. Cultural distance revisited: towards a more rigorous conceptualization and measurement of cultural differences, Journal of International Business Studies, Vol. 32, No. 3, pp. 519-535.
 
29.
SUŁKOWSKI, Ł., 2012. Cultural management processes, Warsaw: Difin.
 
30.
VAARA, E., 1999. Cultural difference and post-merger problems: Misconceptions and cognitive simplifications, Nordiske Organisasjonsstudier, No. 1(2), pp. 59-88.
 
31.
VEIGA, J., LUBATKIN, M., CALORI, R., VERY, P., 2000. Measuring organizational culture clashes: A two-nation post-hoc analysis, Human Relations, No. 53(4), pp. 539-557.
 
32.
WILKINS, A., OUCHI, W.G., 1983. Efficient cultures: Exploring the relationship between culture and organizational performance, Administrative Science Ouarterly, No. 28, pp. 468-481.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top