ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZARZĄDZANIE KADRAMI W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH – OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Zarządzania Filia w Ełku
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):147-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematyka artykułu dotyczy specyfiki zarządzania kadrami w mikroprzedsiębiorstwach. W pierwszej części pracy scharakteryzowano ograniczenia i błędy w procesie zarządzania kadrami, które cechują krajowe mikroprzedsiębiorstwa. Kluczową część pracy poświęcono przedstawieniu szans, jakie daje firmom niewielkie zatrudnienie. W szczególności zwrócono uwagę na możliwość indywidualizacji działań wchodzących w zakres procesu kadrowego. Ukazano m.in. koncepcję i etapy wdrażania indywidualnych zestawów motywacyjnych (IZM) i indywidualnych planów rozwoju (IPR). Rozważania teoretyczne wzbogacono o wyniki badań empirycznych, które dostępne są w literaturze przedmiotu oraz w raportach i innych opracowaniach badawczych.
 
REFERENCJE (15)
1.
BORKOWSKA S., 2006, Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
2.
CZARNECKA E., 2012, Wspieramy dobre zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
3.
GAGACKA M., 2007, Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw, [w:] K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
4.
GOŁEMBSKI M., 2012, Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach – teoria, praktyka i współczesne trendy, [w:] J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyt Naukowy nr 695, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
5.
KOWALEWSKA M., RATAJCZAK D., 2014, Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014, Zeszyt Naukowy nr 799, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
6.
MOCZYDŁOWSKA J., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warsza-wa.
 
7.
MOCZYDŁOWSKA J., KOWALEWSKI K., 2014, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
8.
NOGALSKI B., WÓJCIK-KARPACZ A., KARPACZ J., 2005, Wewnętrzne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wał-brzych.
 
9.
Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 
10.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 
11.
SKALIK J., 2005, Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
12.
SOPIŃSKA A., 2005, System informacji strategicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
13.
SUCHODOLSKI A., 2006, Ocenianie pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2014 roku, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.
 
15.
ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP w kontekście zachowań innowacyjnych, [w:] J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top