REVIEW PAPER
Menedżerowie personalni (HR) w organizacji zhierarchizowanej
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):93-104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Focus article covers important issue on the substance of the work, the place, role and professionalization of personnel managers that guide cells in organizational structure including staff of the armed forces. In the first part of the publication shows the essence of the work of managers (personnel managers) officiating positions. The second part concerns the place and reporting personal cells which are departments, divisions or sections in organizational structure-called most military unit. However, in the third part indicated the need for professional training of people who have to work in personal calls as personalni officers in the armed forces.
 
REFERENCES (13)
1.
JARMOŁOWICZ W., 2001, Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, pr. zob. pod red. W. Jarmołowicza, Akademia Ekonomiczna, Poznań .
 
2.
KRĘCIKIJ J., WOŁEJSZO J., 2007, Podstawy dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
3.
PIOTRKOWSKI K., 2017, Kompetencje menedżerskie kierowniczej kadry dowódczej w siłach zbrojnych RP, Warszawa.
 
4.
PIOTRKOWSKI K., 2017, Uzasadnienie powołania studiów wojskowych w WAT w zakresie zrządzania kadrami, WAT, Warszawa.
 
5.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu ,,Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania”, WAT, Warszawa.
 
6.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Zarzadzanie kapitałem ludzkim w silach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
7.
PIOTRKOWSKI K., 2014, Cechy szczególne zarządzania w sektorze publicznym, WAT, Warszawa.
 
8.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w siłach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
9.
PIOTRKOWSKI K.,, 2010, Specyficzne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach wykorzystujących technologię cyfrową, w: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej , WAT, Warszawa.
 
10.
TWARDZIK T., 2010, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. Zakres działań specjalistów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr, Warszawa, www.kadry.wp.mil.pl
 
11.
Założenia polityki kadrowej w silach zbrojnych RP, 2012, 2016, 2017, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr MON, Warszawa.
 
12.
POCZTOWSKI A., 2017, Funkcja personalna Diagnoza i kierunki zmian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
13.
STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., 2001, Kierowanie, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top