ARTYKUŁ ORYGINALNY
Innowacyjność przedsiębiorstw jako fundament gospodarki obiegu zamkniętego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-12-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
NSZ 2019;14(4):99-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest podkreślenie znaczenia innowacyjności przedsiębiorstw dla koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. W artykule przedstawiono także teoretyczne aspekty innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami. Ponadto omówiona została istota gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
REFERENCJE (27)
1.
Białoń L., Werner E., 2014, Zarządzanie działalnością innowacyjną w kontekście społecznej świadomości innowacyjności, [w:] A. Kamińska (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 
2.
Bojewska B., 2009, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
3.
Deloitte, 2016, Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian, Warszawa.
 
4.
Jastrzębska E., 2017, Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 491.
 
5.
Karlik M., 2014, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
6.
Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., 2014, Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
 
7.
Koalicja na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego Reconomy, 2016, W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i Szanse, Warszawa.
 
8.
Koalicja na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego Reconomy, 2017, Gospodarka obiegu zamkniętego. Biznes i konsument na ścieżce zmiany, Warszawa.
 
9.
Komisja Europejska, 2015, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, Bruksela.
 
10.
Komisja Europejska, 2018, Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: w sprawie monitorowania gospodarki.
 
11.
obiegu zamkniętym, COM(2018) 29 final, Strasburg.
 
12.
Kraśnicka T., 2013, Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 136.
 
13.
Litwa P., 2017, Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 48/3.
 
14.
Mamica Ł., 2014, Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 
15.
Motyka S., 2011, Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
16.
O’sullivan D., Dooley L., 2009, Applying Innovation, Sage, Los Angeles.
 
17.
OECD, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 
18.
Szopik K., 2008, Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1.
 
19.
Szyja P., 2016, Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 453.
 
20.
Tidd J., Bessant J., 2013, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
21.
Trias De Bes F., Kotler P., 2013, Innowacyjność. Przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
22.
Weresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
 
23.
Wiszniewski W., 2015, Podejścia tradycyjne i nowoczesne w zarządzaniu innowacjami, [w:] Marciniak, W. Wiszniewski, E. Głodziński (red.), Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
24.
Eurostat, 2018, Reaserch and development expenditure, by sectors of performance, https://ec.eu-ropa.eu/eurostat... (18.11.2018).
 
25.
Fundacja Ellen MacArthur, 2015, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, https://www.ellenmacarthurfoun... (18.11.2018).
 
26.
Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2018, W kierunku gospodarki cyrkularnej. Rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, http://ingos.pl/public/userfil... (13.11.2018).
 
27.
Komisja Europejska, 2014, Komunikat prasowy: UE i grupa EBI łączą siły, aby zapewnić wsparcie na rzecz inwestycji w badania naukowe i innowacje do wysokości 48 mld euro, europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_pl.htm (18.11.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top