ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji online: 30-12-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
NSZ 2019;14(4):83-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji oraz systematyki metod i technik służących do rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, które mogą zostać zaadaptowane na cele wspomagania zarządzania kryzysowego. Systematyka metod została przeprowadzona w zakresie trzech procesów wspomagających realizację procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym, do których należą relacje z pracownikami, przywództwo oraz partnerstwo.
 
REFERENCJE (25)
1.
Adamiak A., 2017, Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, „Handel Wewnętrzny”, nr 3, tom I.
 
2.
Adamik A., Nowicki M., 2012, Metody i narzędzia motywowania personelu, w: Zakrzewska-Bielawska, A. (Ed.), Podstawy Zarządzania: Teoria i Ćwiczenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
3.
Andrzejewska M. i in., 2007, O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, IP, Warszawa.
 
4.
Bieniok H., 1997, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
5.
Brillman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
6.
Cole, G.A., 2003. Management Theory and Practice, 6 edition, Cengage Learning EMEA, London.
 
7.
Hajduk S., 2018, Partycypacja obywatelska jako forma komunikacji społecznej w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miasta, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 
8.
Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 
9.
Jasiński Z., 1998, Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa.
 
10.
Kąkol U., Smagowicz J., 2018, Systematyka dobrych praktyk w publicznym zarządzaniu kryzysowym, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”.
 
11.
Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo.
 
12.
H.Beck, Warszawa.
 
13.
Kosieradzka A. (red.), 2013, Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Edu-Libri: Kraków–Warszawa.
 
14.
Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red), 2016, Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków–Legionowo.
 
15.
Lis S. (red), 1999, Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
16.
Listwan T., Sułkowski Ł., 2016, Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 
17.
Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 
18.
Ostrowska T., Wiśniewski M., 2016, Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.),Współczesne koncepcje zarządzania publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 
19.
Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., 2014, Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
Probosz M., Sadura P., 2011, Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
21.
Sidor-Rządkowska M., 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 
22.
Skomra W. (red), 2015, Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa.
 
23.
Smagowicz J., 2017, Kryteria dojrzałości a obszary procesowe w modelu dojrzałości organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego, [w:] Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 4.
 
24.
Szczepańska K., Bugdol M., 2016, Podstawy zarządzania procesami, Difin, Warszawa.
 
25.
Wiatrak A.P., 2017, Marketing terytorialny w komunikowaniu i partnerstwie regionalnym i lokalnym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4, tom I.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top