ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kapitał ludzki we współczesnej organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojskowej W Warszawie
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):79-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, z wykorzystaniem rozmaitych sił i środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność ludzką zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, i dzięki temu efektywnej, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć „zasoby ludzkie” i „kapitał ludzki”, odnosząc się do pojawiających się różnorodnych typów zarządzania, np. za pomocą wiedzy, kompetencji, zasobów ludzkich, talentów itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji.
 
REFERENCJE (19)
1.
Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
2.
Auleytner J., 1981, Humanistyczny model polityki personalnej w zakładzie pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
3.
Ciekanowski Z., 2011, Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie”, nr 89.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012a, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Ciekanowski Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa.
 
6.
Ciekanowski Z., 2014, Zasoby ludzkie najważniejszym czynnikiem w organizacji, [w:] Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON, Warszawa.
 
7.
Ciekanowski Z., Nowicka J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, t. 29, nr 102.
 
8.
Drozdowski G., 2012, Kształtowanie zatrudnienia w organizacjach publicznych, „Studia Lubuskie: Prace IPiA PWSZ w Sulechowie”, t. VIII.
 
9.
Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A., 1984, Strategic Human Recourse Management, John Willey & Sons Inc., New York.
 
10.
Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
11.
Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2011, Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
12.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2002, Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Listwan T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 
15.
Marciniak J., 2011, Meritum HR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
16.
Michalak A., 2007, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
18.
Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., 1997, Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press.
 
19.
Balewski B., Zarządzanie kadrami, (dostęp: 10.12.2018), http://www.balewski.pl/media_f... file/702_pl_wyklad_zarzadzanie_kadrami_1_i_2.pdf.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top