REVIEW PAPER
ZWINNOŚĆ ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 
 
More details
Hide details
1
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO EKONOMICZNA W JAROSŁAWIU
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):271-282
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The agility of the enterprise is a dynamie ability and an ability of the organization to get the competitive edge through intelligent, fast and all at the same time proactive determining chances and responding to threats. lt is being described as the ability of surviving and dealing with in turbulent, competitive, unpredictable environment, full of changes, which require the quick and effective reaction to market stimuli. Within last years in an academic publications, the empirical examinations concerning the influence of the problem of the agility on the competitive edge and the success of the organization appeared. These examinations are underlining the signiflcant influence of soft abilities, such as agile abilities or also abilities of sharing the knowledge, to the competitiveness of the organization in turbu­lent, changing still and unsteady surroundings. Examinations are stressing the need to become involved managements of the organization into aspects of the strategie agility, in order to acquire the competitiveness. So conducted examinations conńrmed the existence of the relation between the agility of the enterprise and achieving by it the competitive position and the success.
 
REFERENCES (31)
1.
BARNEY J. B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, ,,Journal of Management”, nr 1.
 
2.
BESSANT J., BROWN S., FRACIS D., MEREDITH S., KAPLINSKY S., 1999, Developing manufacturing agility in SME’s, „International Journal of Technology Management”, nr 5.
 
3.
BRESIN J., 2014, Creating Agile Organization, Role of learning and Performance Management, leadership exellence essentialis presented by HR, nr 2.
 
4.
BRODOWSKA-SZEWCZUK J., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, ,,Zeszyty Naukowe –Administracja i Zarządzanie”, nr 7.
 
5.
FAHEY L., 1989, Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages, PrenticeHall, Englewood Cliffs.
 
6.
FAMIELEC J., 1997, Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
7.
FRASER J., 1995, Finite scheduling and manufacturing synchronization, ,,II E Solutions”, nr 2.
 
8.
GODZISZEWSKI B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Toruń.
 
9.
GRUPA LIZBOŃSKA, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 
10.
GUNASEKARAN A., 1998, Agile manufacturing: enablers and an implementation framework, „International Journal of Production Research”, nr 5.
 
11.
HAMPDEN – TURNER A., TROMPENAARS A., 2000, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
12.
HOMROZI A. M., 2009, Agile manufacturing: the next logical step, Benchmarking, nr 8.
 
13.
LISIŃSKI M., 2005, Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg – efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.
 
14.
LUBIŃSKI M., 1995, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, „Raporty. Studia nad konkurencyjnością”, IRiSS, Warszawa.
 
15.
MOSZKOWICZ K., 1997, Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy? [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
16.
OYEDIJO A., 2012, Strategic agility and competitive performance in the Nigeria telecommunication industry: An emperical Investigation, „Business and Management Review”, nr 12.
 
17.
PORTER M. E., 1994, Strategia konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
18.
PORTER M.E., 1985, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superion performance, The Free Press, New York.
 
19.
ROBERTS N., GROVER V., 2012, Investigating firm’s customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities, „Journal of Business Research” , nr 65.
 
20.
SAJDAK M., 2014, Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia”, Poznań, nr 2.
 
21.
SKAWIŃSKA E., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 
22.
STANKIEWICZ M. J., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruń.
 
23.
STANKIEWICZ M. J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 
24.
STONER J. A., 1982, Management. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 
25.
STRUŻYCKI M., 1998, Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
26.
TEECE D. J., 2007, Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundation of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal”, nr 13.
 
27.
TRZCIELIŃSKI S., 2007, Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research, University of technology. IEA Press , Poznań.
 
28.
YANG Ch., LIU H. M., 2012, Boosting firm performance via enterprise agility and network structure, „Management Decision”, nr 6.
 
29.
ŻABIŃSKI L., 2000, Przewaga konkurencyjna, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
30.
ATTEND FREE PMI VIRTUAL EVENTS, www.pmi.org (01.09.2016).
 
31.
DROZD R., TUBIELEWICZ K., 2016, Koncepcja zwinności przedsiębiorstw w doskonaleniu konfiguracji biznesowych łańcucha dostaw procesów logistycznych, http://www.mechanik.media.pl/p... (09.10.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top