ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZARZĄDZANIE TALENTAMI JAKO ELEMENT ROZWOJU I DOSKONALENIA ZASOBÓW LUDZKICH WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
 
Więcej
Ukryj
1
AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE / INSTYTUT ZARZĄDZANIA, WYDZIAŁ BIZNESU I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 
2
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI / INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):15-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja roli i znaczenia zarządzania talentami, które jest zdaniem autorek bardzo ważnym elementem rozwoju i doskonalenia zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach. W oparciu o liczne źródła autorki wyrażają przekonanie, że zastosowanie zarządzania talentami w organizacji wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości pracowników, po uprzednim przeanalizowaniu potrzeb i oczekiwań tak organizacji, jak i zatrudnionych. W pierwszej części artykułu autorki zwrócą uwagę na pojęcia talent i zarządzanie talentami oraz ich znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji. W kolejnej części artykułu wykazane zostanie, że zarządzanie talentami jest ważnym elementem współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie autorki opiszą uwarunkowania mające wpływ na zarządzanie talentami oraz pozytywne i negatywne skutki takiego zarządzania.
 
REFERENCJE (40)
1.
Armstrong M., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Aston C., Morton L., 2005, Managing talent for competitive advantage, „Strategic HR Review”, nr 4(5).
 
3.
Buchelt B., 2008, Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
4.
Byham W.C., 2001, Are leaders born or made?, Workspan, 44(12).
 
5.
Cannon J.A., McGee R., 2012, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
6.
Carlleton K., 2011, How to Motivate and Retain Knowledge Workers in Organizations: A Review of the Literature, „International Journal of Management”, nr 28(2).
 
7.
Chełpa St., 2005, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
8.
Cunningham I., 2007, Talent management: making it real, „Development and Learning in Organizations”, 21(2).
 
9.
Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S., 2013, Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
10.
Digiorgio R., 2004, Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the Galop Organization, „Journal of Change Management”, nr 4(1).
 
11.
Gardner H., Kornhaber M.L., Wake W.K., 2001, Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
12.
Haas Edersheim E., 2009, Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa.
 
13.
Heinen J.S., O‘Neill C., 2004, Managing talent to maximize performance, „Employment Relations Today”, Volume 31, Issue 2.
 
14.
Hilton D.M., 2000, Hiring and retaining top talent, „Credit Union Executive Journal”, 40(5).
 
15.
Ingram T., 2011, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 
16.
Jackson  S.E., Schuler  R.S., 1990, Human resource planning: Challenges for industrial / organizational psychologists, „American Psychologist”, 45(2).
 
17.
Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., 2005, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
18.
Knap-Stefaniuk A., Karna W.J., 2017a, Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji, [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Gazeta Wyborcza.
 
19.
Knap-Stefaniuk A., Karna W.J., 2017b, Zarządzanie talentami jako wyzwanie w  międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Perspektywy Kultury, Czasopismo Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie”, nr 16 (1/2017), Kraków.
 
20.
Kwiecień K., 2005, Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
21.
Lewis R.E., Heckman R.J., 2006, Talent management: A critical review, „Human Resource Management Review”, 16(2).
 
22.
Mercer S.R., 2005, Best-in-class leadership, „Leadership Excellence”, 22(3).
 
23.
Miller L., 2003, Personalities at work: understanding and managing human nature on the job, „Public Personnel Management”, nr 32(3).
 
24.
Miś A., Pocztowski A., 2016, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
25.
Morawski M., 2009, Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 
26.
Oehley A.M., Theron C.C., 2010, The development and evaluation of a partial talent management structural model, „Management Dynamics”, nr 19(3).
 
27.
Osborne J.E., 1991, Supervising Superstars: The talent and Temperamental Conflict,„Supervisory Management”, nr 36(4).
 
28.
Pocztowski A., 2008, Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 
29.
Stuart-Kotze R., Dunn C., 2008, Who are you best people? How to find, measure and manage your top talent, Britain: Prentice Hall.
 
30.
Zientara P., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej: analiza wybranych problemów, [w:] A. Friedberg, W. Mikołajczewska (red. nauk.), Efektywne aspekty zarządzania organizacjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 
31.
Brzeziński Ł., Zarządzanie talentami w organizacji, http://repozytorium.ukw.edu.pl... w%20organizacji.pdf?sequence=1 (13.11.2017).
 
32.
Fallow S.S., Kantrowitz T.M., Dawson C.R., 2012, Global Assessment Trends Report, https://www.shl.pt/UserFiles/F.... pdf (10.11.2017).
 
33.
Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., 2006, House of Skills, The Conference Board, Raport badawczy „Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań”, //www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf (10.11.2017).
 
34.
Groysberg B., Nanda A., Nohria N., (2008), Duże ryzyko zatrudniania gwiazd,„Harvard Business Review Polska”, nr 1, Warszawa, [w:] M. Morawski, B. Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i  wytyczne tworzenia systemu, http://mikulab.fm.interiowo.pl... (13.11.2017).
 
35.
Konecki K.T., „Zarządzanie talentami – zarządzanie lamentami”, czyli jak rozwija się „geniusz”?, http://dspace.uni.lodz.pl:8080... (13.11.2017).
 
36.
Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, http://mikulab.fm.interiowo.pl.... pdf (13.11.2017).
 
37.
Pochopień J., 2011, Zarządzanie talentami, „Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 91 za: K. Głowacka-Stewart, M. Majcherczyk, Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy E-0011-06-RR, The Conference Board, 2006; https://www.conference-board.o..._ zarzadzanieTalentami.pdf (12.11.2017).
 
38.
Połaska M., 2009, Zarządzanie talentami – o modzie, błędach i roli menedżerów, wywiad z Leszkiem Mellibrudą, strona z dn. 28.01.2009, https://www.kadry.abc.com.pl/a... (10.11.2017).
 
39.
Tabor J., Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, http://old.cren.pl/uploaded-fi... (13.11.2017).
 
40.
Steinerowska S., Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku, http://www.konferencja.edu.pl/... Sylwia%20-%20Zarzadzanie%20talentami%20jako%20czynnik%20sukcesu%20 organizacji%20XXI%20wieku.pdf (13.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top