ARTYKUŁ ORYGINALNY
Idea samodoskonalenia w koncepcji zarządzania 4.0
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Humanitas Instytut Zarządzania i Ekonomii
 
 
Data publikacji online: 30-12-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
NSZ 2019;14(4):15-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wśród współczesnych naukowych rozważań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi szczególnego znaczenia nabiera istota rozwoju kompetencji w kontekście podziału odpowiedzialności za ten proces między pracodawcę a pracownika. Skutki czwartej rewolucji przemysłowej powodują fundamentalną zmianę i pokazują, że zarządzanie nieuchronnie zmierza w kierunku realnego upodmiotowienia pracowników, co ma również wpływ na upodmiotowienie ich procesu rozwoju. Pracownicy stoją przed potrzebą stałego i coraz bardziej samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności. W konsekwencji od pracowników częściej oczekuje się inicjatywy i zrozumienia istoty podejmowanych działań rozwojowych. Powyższe uwarunkowania zachęciły autorkę do podjęcia próby zdefiniowania pojęcia „samodoskonalenie”. W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie problemu samodoskonalenia oraz autorski model i wyniki badań własnych. Celem artykułu jest sprawdzenie, na ile idea samodoskonalenia wpisuje się w koncepcję zarządzania 4.0 oraz określenie, na ile jest ona realizowana w praktyce. Autorka ze szczególną uwagą przygląda się pokoleniu Y, którego system wartości – a co za tym idzie cele zawodowe, stosunek do autorytetów, podejście do zmian – wpływa na motywację do podejmowania działań rozwojowych. Wnioski z badań mogą posłużyć pracodawcom, którzy chcieliby wesprzeć pracowników w procesie ich samodoskonalenia.
 
REFERENCJE (18)
1.
Boyce L.A., Zaccaro S.J., Wisecarver M.Z., 2010, Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance of leader self-development, The Leadership Quarterly 21.
 
2.
Constable A., 2002, Samodoskonalenie kierowników, [w:] D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 
3.
Generation Y: What They Want from Work. A Summary Report of the Tell it how it is. Research 2008, Talentsmoothie 2008.
 
4.
Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarzą-dzania kapitałem do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
5.
Pedler M., 1994, Samodoskonalenie menedżerów, [w:] D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 
6.
Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Sidor-Rządkowska M., 2018, Co dalej z rozwojem pracowników?, [w:] G. Gierszewska (red.), Co dalej z zarządzaniem?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
9.
Torrington D., Hall L., Taylors S., 2008, Human Resource Management, Pearson Education.
 
10.
Tokar J., 2013, Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
11.
Weyland A., 2011, Engagement and Talent Management of Gen Y, Industrial and Commercial Training, Vol. 43, Iss. 7.
 
12.
Biznes dla nauki – nauka dla biznesu w dobie przemysłu 4.0, 2017 https://www.robotyka.com/wiado... (24.10.2018).
 
13.
Gajda J., 2016, Zarządzanie pracownikami pokolenia Y nowym wyzwaniem dla pracodawców,[w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 454, Wrocław 2016, http://www.dbc.wroc.pl/Content... (22.10.2018).
 
14.
Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak cyfryzacja zmienia rynek pracy – Raport, 2017, https://www.magazynrekruter.pl... (22.10.2018).
 
15.
Kawulska A., 2017, Rekruterzy tropią cię na Linkedin, https://www.kariera.pl/artykul... (15.10.2018).
 
16.
Raport Deloitte, Kluczowe wnioski z badania Milenialsi 2018, https://www2.deloitte.com/pl/p... (20.10.2018).
 
17.
Raport Deloitte, Trendy HR 2014 – Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku, https://www2.deloitte.com/cont..._ PL_1.pdf (27.10.2018).
 
18.
Raport Deloitte, Zamiana zasad w erze cyfryzacji – Trendy HR 2017, https://www2.deloitte.com/cont... (22.10.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top