ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Uwarunkowania procesu wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w instytucjach publicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):117-129
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prowadzona na szeroką skalę informatyzacja administracji publicznej generuje tyle samo szans, co i zagrożeń dla efektywności tego procesu. Jednym z takich zagrożeń są realizowane niezależnie, niestandaryzowane procesy, których wyniki różnią się pomiędzy sobą w sytuacji, kiedy powinny być identyczne, albo co najmniej porównywalne. Automatyzacja takich procesów prowadzi do utrwalenia ich mankamentów, a w przypadku wdrażania systemu zintegrowanego powoduje problemy i zmniejsza efektywność całego wdrożenia. Propo-nowanym w niniejszym artykule rozwiązaniem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz standaryzacji pro-cesów przed przystąpieniem do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. Celem artykułu jest przedstawienie metody standaryzacji procesów oraz wykazanie jej użyteczności na wybranych przykładach jednostek instytucji publicznych. Prezentowana metoda jest jednym z produktów projektu NCBiR pt. Wysoko-specjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 
REFERENCJE (10)
1.
ARC, 2011, Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku, MSWiA, Warszawa.
 
2.
IŁPIB, 2016, Informatyzacja Państwa w latach 2004-2015, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 
3.
Kulesza P., 2017, Projekt wdrożenia Centralnego Rejestru Umów jako modułu system klasy ERP w urzędzie publicznym, Praca podyplomowa, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
4.
Masłowski M., 2015, Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa, „Nie-równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43 (3/2015)
 
5.
Patalas-Maliszewska J., Szczepański M., Ocena efektywności wdrożenia systemu informa-tycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku, Innowacje w zarzą-dzaniu i inżynierii produkcji, tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
6.
Rakowska E., 2017, Praktyczne wykorzystanie modelowania procesów w projekcie wdrożenia Centralnego Rejestru Umów jako modułu system klasy ERP w urzędzie publicznym, Praca pody-plomowa Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
7.
Rut J., Kulińska E., 2013, Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produk-cyjnym, Logistyka, nr 2.
 
8.
Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 
9.
Batko R, 2012, Korzyści wynikające ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarządzanie jakością, Konferencja Zamknięcia Projektu E-administracja warunkiem rozwoju Polski, http://www.uwm.edu.pl/e-admini..., data odczytu: 13.11.2017.
 
10.
Łuściński S., 2011, Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji, Konfe-rencja KZZ Zakopane 2011 http://www.ptzp.org.pl/files/k..., data odczytu: 13.11.2017
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top