ARTYKUŁ ORYGINALNY
CONTROLLING FUNKCYJNY W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP., WYDZIAŁ EKONOMICZNY
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):63-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zasoby przedsiębiorstwa kreują mechanikę produktywności i innowacyjności, przesądzając o możliwościach pozycjonowania przedsiębiorstwa na osi społeczno-ekonomicznych korzyści kształtowanych przez uwarunkowania otoczenia. Stanowiąc o potencjale podmiotu gospodarczego, kreują realne możliwości jego efektywnego funkcjonowania na coraz bardziej wymagającym rynku. Wyznaczają jego szanse; wytyczają kamienie milowe strategicznego procedowania. Szeroko rozumiane zasoby i środki, a zatem dobra materialne czy finansowe o wymiernej dla przedsiębiorstwa wartości pieniężnej to kapitał pozostający w dyspozycji podmiotu w celu prowadzenia określonej działalności ukierunkowanej na dochód. Właściwość kapitału – opisująca jego cechy jak: struktura, jakość, walory użyteczności (...), a może przede wszystkim ilość i formuła dostępności − warunkująca niezaburzony przebieg procesów gospodarczych, buduje dźwignię cyklu gospodarczego stanowiącego o efektach tejże działalności. Płynność i skuteczność realizacji procesów transformacji kapitału w ofertę rynkową jednostki gospodarczej urasta zatem do rangi kluczowego problemu zarządczego. Stanowi uwarunkowanie napędzające motor działalności realizującej podstawowy cel gospodarowania – przetrwanie, generowanie zysku i długofalowy rozwój. Zmienne osadzenie biznesu i idąca z nim w parze narastająca konkurencja wyzwalają potrzebę uzupełnienia dotychczasowych metod zarządczych innowacyjnymi technikami wsparcia procesów podejmowania decyzji. Poszukiwane są z zasady rozwiązania dające szerokie spektrum możliwości zastosowania i kierunkowania działań. Narzędzia umożliwiające szerokie patrzenie w przyszłość w oparciu o fakty, czerpane z wnętrza, a także otoczenia podmiotu gospodarczego. Narzędziem takim jest controlling – filozofia zarządzania ukierunkowanego na wynik. Celem opracowania jest analiza wsparcia prowadzenia procesów w obszarze zarządzania kapitałem pracowniczym przedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzia controllingu. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisać można controllingowi personalnemu. Zatem perspektywa dookreślenia roli controllingu personalnego w obszarze realizacji personalnej funkcji zarządzania przedsiębiorstwem stanowi treść niniejszego artykułu.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bieniok H., 1999, Techniki kontroli menedżerskiej, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, H. Bieniok (red.), Skrypty uczelniane, cz. II, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.
 
2.
Bieńkowska A., 2016, Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych, [w:] „Zarządzanie i Finanse”, nr 2/1/2016, W. Golnau (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
3.
Błoch H., 1996, Controlling, czyli rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 
4.
Chomać-Pierzecka E., 2016, Controlling – praktyczne kierunki zastosowań, [w:] Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Z. Głodek, A. Kuciński (red.), „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego” nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. E. CHOMAĆ-PIERZECKA, Controlling funkcyjny w zarządzaniu... 71
 
5.
Duraj J., 2003, Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock−Łódź.
 
6.
Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria, zastosowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
7.
Pełka B., 1996, Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, Orgmasz, Warszawa.
 
8.
Penc J., 1997, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, AW Placet, Warszawa.
 
9.
Sierpińska M., 2004, Controlling finansowy, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, M. Sierpińska (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
10.
www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kapital (5.11.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top