REVIEW PAPER
Conditions of implementation of integrated information systems in public institutions
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):117-129
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Conducted on large-scale computerization of public administration generates as many opportunities and threats for the efficiency of this process. One of these risks is independent, non-standardized processes with different results, which should be identical or at least comparable. The automation of such processes leads to the fixation of their shortcomings and in the implementation of the integrated IT system causes problems and reduces the efficiency of the implementation (by extending the time and cost, and sometimes even by blocking im-plementation). The proposed solution is to conduct in-depth analysis and standardization of processes before implementing an integrated IT system. The aim of the article is to present a method of standardization of pro-cesses and to demonstrate its utility on selected examples of units of public institutions. The presented method is one of the NCBiR project products, titled: A highly specialized platform supporting civilian planning and rescue in the public administration of Poland and in organizational units National Firefighting and Rescue System.
 
REFERENCES (10)
1.
ARC, 2011, Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku, MSWiA, Warszawa.
 
2.
IŁPIB, 2016, Informatyzacja Państwa w latach 2004-2015, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 
3.
Kulesza P., 2017, Projekt wdrożenia Centralnego Rejestru Umów jako modułu system klasy ERP w urzędzie publicznym, Praca podyplomowa, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
4.
Masłowski M., 2015, Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa, „Nie-równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43 (3/2015)
 
5.
Patalas-Maliszewska J., Szczepański M., Ocena efektywności wdrożenia systemu informa-tycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku, Innowacje w zarzą-dzaniu i inżynierii produkcji, tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
6.
Rakowska E., 2017, Praktyczne wykorzystanie modelowania procesów w projekcie wdrożenia Centralnego Rejestru Umów jako modułu system klasy ERP w urzędzie publicznym, Praca pody-plomowa Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
7.
Rut J., Kulińska E., 2013, Zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie produk-cyjnym, Logistyka, nr 2.
 
8.
Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 
9.
Batko R, 2012, Korzyści wynikające ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarządzanie jakością, Konferencja Zamknięcia Projektu E-administracja warunkiem rozwoju Polski, http://www.uwm.edu.pl/e-admini..., data odczytu: 13.11.2017.
 
10.
Łuściński S., 2011, Rola systemów informatycznych zarządzania w rozwoju organizacji, Konfe-rencja KZZ Zakopane 2011 http://www.ptzp.org.pl/files/k..., data odczytu: 13.11.2017
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top