ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element budowy przewagi konkurencyjnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):259-273
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Coraz ważniejszym elementem kreowania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej jest potencjał ludzki, jak również klimat organizacyjny uwzględniający nie tylko relacje zachodzące wewnątrz firmy, ale również te, które łączą ją z otoczeniem oparte na odpowiedzialności, rzetelności i uczciwości. Dzięki wdrożeniu pożądanych praktyk przedsiębiorstwa dążąc do wypracowania oczekiwanego poziomu zysku starają się osiągnąć go w taki sposób, aby nie tylko nie obarczać interesariuszy niewłaściwymi kosztami, ale wspierać zaspokojenie ich potrzeb i podnieść jakość ich życia. Dlatego celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą wytyczne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Artykuł został przygotowywany w konwencji hipotetyczno-dedukcyjnej z wykorzystaniem literatury krajowej, zagranicznej, jak również wyników badań wtórnych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Adamska M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 
2.
Bartowiak P., Dudek D., Wszendybył-Skulska E., 2016, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
3.
Carroll A. B., Buchholtz A. K., 2003, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA.
 
4.
Gołaszewska-Kaczan U., Kilon J., Marcinkiewicz J., 2016, Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RESPECT, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol.19, nr.3.
 
5.
GOODBRAND&COMPANY POLSKA, 2010, CSR w Polsce. Menedżerowie/menedżerki 500. Lider/Liderka CSR, Warszawa.
 
6.
Jedynak T., (2012), Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 12, Kraków.
 
7.
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), 2010, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Lulewicz-Sas A., 2016, Ewolucja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
9.
Majkut R., Wójcik D., (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa, [w:] A. Uziębło (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty, Praca Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 38, Warszawa.
 
10.
Moroz M., 2003, Konkurencyjność przedsiębiorstwa- pojęcie i pomiar, „Gospodarka narodowa”, nr 9.
 
11.
Rojek-Nowosielska M., 2017, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model-diagnoza-ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Rudnicka A., (2011), Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu ryzykiem, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, „Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu”, nr 220, Wrocław.
 
13.
Rymarczyk J., 2012a, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 
14.
Rymarczyk J., 2012b, Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa międzynarodowego, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 
15.
Stańczyk-Strumiło K., Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, ( 2013), „Zarządzanie i Finanse” nr 2.
 
16.
Stefańska M., (2011), CSR a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, nr 220, Wrocław
 
17.
Wacławik B., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, (2017) [w:] J.Krasodomska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 
18.
Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5(37).
 
19.
FORUM ODPOWIEDZILANEO BIZNESU, 2016, http://odpowiedzialnybiznes.pl... raport-2016/ (19.11.2017).
 
20.
MARTIS CONSULTING SP Z O.O., 2017, CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych, http://slideplayer.pl/slide/28... (19.11.2017r.).
 
21.
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, 2013, https://www.pkn.pl/informacje/... dobre-praktyki-odpowiedzialnosci-spolecznej (19.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top