REVIEW PAPER
The social responsibility of enterprises as an element of building competitiveness
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):259-273
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
An increasingly important element in creating competitive advantage is the human potential, as well as the organizational climate that takes into account not only the relationships within the company, but also those that connect it to the environment based on accountability, integrity and integrity. By implementing desirable business practices, companies strive to achieve the expected level of profit in such a way that not only they do not burden their stakeholders with the wrong costs but help meet their needs and improve their quality of life. Therefore, the purpose of the article is to verify the hypothesis that corporate social responsibility guidelines are an important element in building a competitive advantage. The article was prepared in the hypothetical and deductive convention using national and foreign literature as well as the results of secondary research.
 
REFERENCES (21)
1.
Adamska M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 
2.
Bartowiak P., Dudek D., Wszendybył-Skulska E., 2016, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
3.
Carroll A. B., Buchholtz A. K., 2003, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, South-Western College, USA.
 
4.
Gołaszewska-Kaczan U., Kilon J., Marcinkiewicz J., 2016, Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RESPECT, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol.19, nr.3.
 
5.
GOODBRAND&COMPANY POLSKA, 2010, CSR w Polsce. Menedżerowie/menedżerki 500. Lider/Liderka CSR, Warszawa.
 
6.
Jedynak T., (2012), Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 12, Kraków.
 
7.
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), 2010, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Lulewicz-Sas A., 2016, Ewolucja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
9.
Majkut R., Wójcik D., (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa, [w:] A. Uziębło (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty, Praca Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 38, Warszawa.
 
10.
Moroz M., 2003, Konkurencyjność przedsiębiorstwa- pojęcie i pomiar, „Gospodarka narodowa”, nr 9.
 
11.
Rojek-Nowosielska M., 2017, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model-diagnoza-ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Rudnicka A., (2011), Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu ryzykiem, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, „Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu”, nr 220, Wrocław.
 
13.
Rymarczyk J., 2012a, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 
14.
Rymarczyk J., 2012b, Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa międzynarodowego, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 
15.
Stańczyk-Strumiło K., Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, ( 2013), „Zarządzanie i Finanse” nr 2.
 
16.
Stefańska M., (2011), CSR a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, nr 220, Wrocław
 
17.
Wacławik B., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, (2017) [w:] J.Krasodomska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 
18.
Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5(37).
 
19.
FORUM ODPOWIEDZILANEO BIZNESU, 2016, http://odpowiedzialnybiznes.pl... raport-2016/ (19.11.2017).
 
20.
MARTIS CONSULTING SP Z O.O., 2017, CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych, http://slideplayer.pl/slide/28... (19.11.2017r.).
 
21.
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, 2013, https://www.pkn.pl/informacje/... dobre-praktyki-odpowiedzialnosci-spolecznej (19.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top