REVIEW PAPER
The role of the contemporary manager and his new concepts in managing human capital in a public organization in the era of globalization
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
2
WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):123-135
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The face of rapid economic change and the evolution of organizational systems, there is a need to be interested in the effective management of human capital. A new approach to human capital management can contribute to higher organizational efficiency and rapid change. At the same time, the public organization is committed to the development and independence of its employees, and the ability to drive is considered an ever more valuable component of competence. Managers strive to provide new skills to employees, pass on new tasks and roles, and make them more valuable to the organization. There is a new philosophy of guiding people based on the assumption that employees are treated as valuable capital, which can be multiplied, and the involvement of employees in the work, for the organization.
 
REFERENCES (23)
1.
Baron A., Armstrong M., 2012, Zarzadzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Bochniarz P, Gugała, K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
3.
Bonikowska M., 2015, Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
4.
Ciekanowski Z., 2014, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Nr 10.
 
5.
Dajczak K., Kijewska K., 2008, Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej”, Nr 12.
 
6.
Dziwulski J., 2012, Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
7.
Goleman D. D., Boyatzis R., McKee A., 2002, Naturalne przywództwo, Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław.
 
8.
Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 
9.
Harasim W., Dziwulski J., 2014, Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej. (W:) Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
10.
Harasim W., Dziwulski J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
11.
Harasim W., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, pod red. W. Harasima, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
12.
Janowska Z., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa
 
13.
Juchnowicz M. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa
 
14.
Kugel M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, [w:] Człowiek i organizacja XXI wieku, pod red. W. Harasima, 2013, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 
15.
Listwan T., 2004, Rola menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 
16.
Losey M.R., Meisinger S.R., Ulrich D., 2005, Reality, Impact and Professionalism, [w:] The Future of Human Resource Management, M.R. Losey, S.R. Meisinger, D. Ulrich (eds.), John Wiley & Sons, Inc., London.
 
17.
Miciuła I., Miciuła K., 2015, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, Nr 11.
 
18.
Mintzberg H., 1973, The Nature of Managerial Work, Harper & Row, New York.
 
19.
Mintzberg H., 2012, Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 
20.
Nowicka-Mieszała J., 2012, Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, Nr 1.
 
21.
Pocztowski A., 2003, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Wyd. Oficyny Ekonomicznej, Kraków.
 
22.
Rosińska M., Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, pod red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, 2007, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
23.
Wood R., Payne T., 2006, Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top