ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rola władzy lotniczej w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):83-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw, w szczególności portów lotniczych. Zaprezentowano najważniejsze kierunki Strategii rozwoju transportu. Omówiono model zrównoważonego rozwoju, a także zaproponowano wybrane działania władzy lotniczej, umożliwiające zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego.
 
REFERENCJE (34)
1.
Augustyn S., 2012, Wybrane czynniki wpływające na zarządzanie personelem obsługi naziemnej portu lotniczego, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management: Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
2.
Augustyniak W., 2012, Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, rozprawa doktorska, Poznań.
 
3.
Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.
 
4.
Borys T., Brzozowski T., 2009, Problemy pomiaru zrównoważonej produkcji, [w:] Inżynieria jakości, Gdańsk.
 
5.
Bugdol M., 2012, Współczesne organizacje a zaspokajanie potrzeb klientów, „Problemy Jakości”, nr 10.
 
6.
Dobrowolska A., 2011, Determinanty zmian jakości usług, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
7.
Domańska-Szaruga B., 2010, Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, [w:] E. Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
8.
Drozd K., 2013, Proces prognozowania wyników biznesowych, „Zarządzanie Jakością”, nr 1.
 
9.
Drucker P., 1975, Management – tasks, responsibilities, practices, Allied Publishers Pvt Ltd, London.
 
10.
Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty.
 
11.
Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., 2013, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
12.
Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
13.
Jabłoński A., Jabłoński M., 2008, Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, „Problemy Jakości”, nr 5.
 
14.
Jurek-Stępień S., 2009, Metody analizy sektora, rynku i konkurencji, [w:] S. Jurek-Stępień, Z. Pierścionek, A. Sosnowska (red.), Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
 
15.
Kleniewski A., 2003, Strony zainteresowane, „Problemy Jakości”, nr 2.
 
16.
Krawczyk L., 2011, Wytyczne normy ISO 9004:2009, „Problemy Jakości”, nr 5.
 
17.
Liwiński J., 2016, Długoterminowe prognozy rynku lotniczego, „Lotnictwo – Aviation International”, nr 10.
 
18.
Porter M., 1992, Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
19.
Senguttuvan P., 2007, Principles of airport economics, Excel Books, New Delhi, India.
 
20.
Skrzypek A., 2010, Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kardas, M. Jasińska (red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
21.
Skrzypek E., 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój jako wyznaczniki nowoczesnego zarządzania, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
22.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
23.
Syta J., 2015, Zrównoważony rozwój portów lotniczych, rozprawa doktorska, Katowice.
 
24.
Szczepańska K., 2010, Kompleksowe zarządzanie jakością – przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
25.
Tkaczyk S., Syta J., 2008, Perspektywy rozwoju polskich portów lotniczych, [w:] Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa.
 
26.
Tkaczyk S., Syta J., 2010, Wpływ uczestników łańcucha transportowego na zrównoważoną działalność portu lotniczego, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
27.
Urbaniak M., 2000, Współpraca przedsiębiorstwa z dostawcami w ramach marketingu partnerskiego, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 5.
 
28.
Urbaniak M., 2002, Marketing partnerski a wymagania standardu ISO 9004:2000, „Problemy Jakości”, nr 4.
 
29.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 959, 1089).
 
30.
Wells A., Young E., Young S., 2004, Airport Planning and Management, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA.
 
31.
Airport Sustainability Practices – A Synthesis of Airport Practice, Airport Cooperative Research Program, Transportation Research Board, Washington, D.C., 2008 http://onlinepubs.trb.org/ onlinepubs/acrp/acrp_syn_010.pdf (17.03.2010).
 
32.
McAllister B., 2011, Going Green, http://www.aviationpros.com/ar...- -green-2011 (5.12.2011).
 
33.
Metzner T., 2017, So steht es um den BER, http://www.tagesspiegel.de/ber... (17.11.2017).
 
34.
Walków M., 2017, Rząd przyjął koncepcję budowy centralnego lotniska, https://businessinsider.com.pl... (7.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top