ARTYKUŁ ORYGINALNY
Budowa zaufania do systemu zabezpieczenia społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):65-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ubezpieczenie społeczne, w szczególności ubezpieczenie emerytalne, stanowi jedną z podstaw bezpieczeństwa socjalnego ludzi. Poczucie zaufania oraz pewności lub ich brak odnośnie do przyszłości w podeszłym wieku wpływa na postrzeganie przez obywateli systemu zabezpieczenia społecznego jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z tego powodu istotne jest, aby uczestnicy systemu zabezpieczenia społecznego (świadczeniobiorcy i płatnicy składek) posiadali wiedzę na temat jego podstaw i zasad funkcjonowania, swoich uprawnień oraz zobowiązań. System społeczny w danym kraju jest oceniany z punktu widzenia działań podejmowanych przez instytucje zabezpieczenia społecznego. Celem artykułu jest wskazanie narzędzi budowania wizerunku instytucji i jednocześnie zaufania do systemu zabezpieczenia społecznego zastosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Metoda badawcza obejmuje analizę dokumentów strategicznych ZUS oraz porównanie wyników niezależnych badań nad zaufaniem do instytucji i jej odbiorem w Polsce. Szczególne miejsce w działaniach ZUS zajmuje działalność informacyjno-edukacyjna. Przeprowadzona analiza może stanowić punkt odniesienia do porównawczych badań nad sposobami budowania zaufania do systemów zabezpieczenia społecznego na świecie.
 
REFERENCJE (43)
1.
Beck U., 1992, Risk society: towards a new modernity, Sage, London.
 
2.
Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 
3.
Benio M., 2013, Społeczny odbiór ubezpieczeń społecznych – od obalania mitów po rzetelną in- formację, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, publikacja pokonferencyjna, Poligrafia ZUS, Kraków.
 
4.
Coleman J., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, [in:] “The American Journal of Sociology”, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, The University of Chicago Press, Chicago.
 
5.
Dean M., 1999, Governmentality: power and rule in modern society, Sage, London.
 
6.
Dejer K., Niedzielski A., 2014, Zmiany jakościowe i efektywnościowe w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010–2014, [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
7.
Douglas M., 1992, Risk and blame: Essays in cultural theory, Routledge, London, New York.
 
8.
Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 
9.
Grootert Ch., Narayan D., Nyhan Jones V., Woolcock M., 2004, Measuring Social Capital. An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper nr 18, Washington DC.
 
10.
Japp K.P., Kusche I., 2008, Risk and Systems Theory, [in:] O. Zinn Jens (ed.), Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction, Blackwell, Malden, MA.
 
11.
Luhmann N., 1993, Risk: a sociological theory, A. de Gruyter, New York.
 
12.
Marczak R., 2016, Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Millward Brown i Instytut Spraw Publicznych, Poligrafia ZUS, Warszawa.
 
13.
Marczak R., 2016a, Wiedza Polaków o systemie emerytalnym. Wyniki badań empirycznych, „Polityka Społeczna. Przegląd Emerytalny 2016. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności” 2016, nr 1 (tematyczny), Zakład Wydawniczo-Poligraficzny MRPiPS, Warszawa.
 
14.
Mrzygłocka-Chojnacka J., 2014, Rola i czynniki zaufania w działalności organizacji zoriento- wanych społecznie, [w:] M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.), 2014, Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet War- szawski, Warszawa.
 
15.
Oleński J., 2001, Nowa gospodarka – aspekt informacyjny, „Ekonomia” nr 1, Uniwersytet War- szawski, Warszawa.
 
16.
Owsiak B., 2017, Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubez- pieczeń Społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 1/2017 (132), Poligrafia ZUS, Warszawa.
 
17.
Pilch T., 2003, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
18.
Pogonowski M., 2014, Działania edukacyjne ZUS w kontekście stanu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 2, Poligrafia ZUS, Warszawa.
 
19.
Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
20.
Serafin K., 2013, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Eko- nomiczne” nr 131, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 
21.
Sztompka P., 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
22.
Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
23.
Szumlicz T. (red.), 2017, Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia spo- łecznego, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa.
 
24.
Szumlicz T., 2015, Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w świetle Diagnozy Społecznej (2007–2015), „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 4/2015 (127), Poligrafia ZUS, Warszawa.
 
25.
Szumlicz T., 2017, Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 1/2017 (132), Poligrafia ZUS, Warszawa.
 
26.
Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 
27.
Czapiński J., Panek T. (red.), 2013, Diagnoza Społeczna 2013 ‒ Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, http://www.diagnoza.com (20.07.2018).
 
28.
Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza Społeczna 2015 ‒ Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, http://www.diagnoza.com (20.07.2018).
 
29.
Edelman, 2018, Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com (28.11.2018).
 
30.
Inglehart R., 1988, The Renaissance of Political Culture, “The American Political Science Review” Vol. 82, No. 4 (Dec. 1988); https://www.jstor.org/stable/1... (27.11.2018).
 
31.
Mącik R., 2017, The Adoption of The Internet of Things by Young Consumers – an Empirical Investiga- tion, “Economic and Environmental Studies” Vol. 17, No. 2 (42/2017), 363-388, June 2017, Opole, https://pdfs.semanticscholar.o... (1.12.2018).
 
32.
Murtin F. et al., 2018, Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment, OECD Statistics Working Papers, 2018/02, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/869e...- en (28.11.2018).
 
33.
Muszyński M., 2014, Edukacja i uczenie się – wokół pojęć, „Rocznik Andrologiczny”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, http://dx.doi.org/10.12775/RA.... (28.11.2018).
 
34.
Putnam R., 1995, Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, “Journal of Democracy”, January 1995, https://archive.realtor.org/si... (1.12.2018).
 
35.
Zalecenie nr 67 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące zabezpieczenia dochodu z 1944 r., http://www.mop.pl/doc/html/zal... (28.11.2018).
 
36.
ZUS, 2018a, Zwolenników ZUS przybywa, https://www.zus.pl/o-zus/aktua... aktualnosc/0/zwolennikow-zus-przybywa/1532641 (20.07.2018).
 
37.
Instytut Spraw Publicznych, Millward Brown, 2016, Wiedza i postawy Polaków wobec ubezpieczeń społecznych (na zlecenie ZUS).
 
38.
Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju kapitału społecznego 2020, „Monitor Polski” 2013, poz. 378.
 
39.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 1998 Nr 137, poz. 887 z późn. zmianami.
 
40.
ZUS, 2010, Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012.
 
41.
ZUS, 2012, Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2015.
 
42.
ZUS, 2015, Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020.
 
43.
ZUS, 2018, materiały wewnętrzne.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top