ORIGINAL PAPER
The role of civil aviation authority in assuring of sustainable air transport development
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Online publication date: 2019-06-24
 
 
Publication date: 2019-06-24
 
 
NSZ 2019;14(2):83-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study presents aspects related to the sustainable development, especially of airports. There were presented key directions of the Strategy of Transport Development. The study includes model of sustainable airport development, as well as selected activities of civil aviation authorities, that may lead to assure the sustainable development of air transport.
 
REFERENCES (34)
1.
Augustyn S., 2012, Wybrane czynniki wpływające na zarządzanie personelem obsługi naziemnej portu lotniczego, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management: Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
2.
Augustyniak W., 2012, Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, rozprawa doktorska, Poznań.
 
3.
Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, nr 2.
 
4.
Borys T., Brzozowski T., 2009, Problemy pomiaru zrównoważonej produkcji, [w:] Inżynieria jakości, Gdańsk.
 
5.
Bugdol M., 2012, Współczesne organizacje a zaspokajanie potrzeb klientów, „Problemy Jakości”, nr 10.
 
6.
Dobrowolska A., 2011, Determinanty zmian jakości usług, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
7.
Domańska-Szaruga B., 2010, Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, [w:] E. Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
8.
Drozd K., 2013, Proces prognozowania wyników biznesowych, „Zarządzanie Jakością”, nr 1.
 
9.
Drucker P., 1975, Management – tasks, responsibilities, practices, Allied Publishers Pvt Ltd, London.
 
10.
Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty.
 
11.
Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., 2013, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
12.
Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
13.
Jabłoński A., Jabłoński M., 2008, Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, „Problemy Jakości”, nr 5.
 
14.
Jurek-Stępień S., 2009, Metody analizy sektora, rynku i konkurencji, [w:] S. Jurek-Stępień, Z. Pierścionek, A. Sosnowska (red.), Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.
 
15.
Kleniewski A., 2003, Strony zainteresowane, „Problemy Jakości”, nr 2.
 
16.
Krawczyk L., 2011, Wytyczne normy ISO 9004:2009, „Problemy Jakości”, nr 5.
 
17.
Liwiński J., 2016, Długoterminowe prognozy rynku lotniczego, „Lotnictwo – Aviation International”, nr 10.
 
18.
Porter M., 1992, Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
19.
Senguttuvan P., 2007, Principles of airport economics, Excel Books, New Delhi, India.
 
20.
Skrzypek A., 2010, Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kardas, M. Jasińska (red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
21.
Skrzypek E., 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój jako wyznaczniki nowoczesnego zarządzania, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
22.
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
23.
Syta J., 2015, Zrównoważony rozwój portów lotniczych, rozprawa doktorska, Katowice.
 
24.
Szczepańska K., 2010, Kompleksowe zarządzanie jakością – przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
25.
Tkaczyk S., Syta J., 2008, Perspektywy rozwoju polskich portów lotniczych, [w:] Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa.
 
26.
Tkaczyk S., Syta J., 2010, Wpływ uczestników łańcucha transportowego na zrównoważoną działalność portu lotniczego, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
27.
Urbaniak M., 2000, Współpraca przedsiębiorstwa z dostawcami w ramach marketingu partnerskiego, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 5.
 
28.
Urbaniak M., 2002, Marketing partnerski a wymagania standardu ISO 9004:2000, „Problemy Jakości”, nr 4.
 
29.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 959, 1089).
 
30.
Wells A., Young E., Young S., 2004, Airport Planning and Management, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA.
 
31.
Airport Sustainability Practices – A Synthesis of Airport Practice, Airport Cooperative Research Program, Transportation Research Board, Washington, D.C., 2008 http://onlinepubs.trb.org/ onlinepubs/acrp/acrp_syn_010.pdf (17.03.2010).
 
32.
McAllister B., 2011, Going Green, http://www.aviationpros.com/ar...- -green-2011 (5.12.2011).
 
33.
Metzner T., 2017, So steht es um den BER, http://www.tagesspiegel.de/ber... (17.11.2017).
 
34.
Walków M., 2017, Rząd przyjął koncepcję budowy centralnego lotniska, https://businessinsider.com.pl... (7.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top