ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA OFICERA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):239-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisano oficera jako przedstawiciela elity środowiskowej, który pełni funkcję wzorcotwórczą i jest predestynowany do pogłębiania swej wiedzy na temat świadomości wpływu, jaki wywiera na społeczeństwo. Powyższe ujęcie uprawomocnia wpisanie umiejętności świadomej prezentacji w etos oficera. Treść artykułu odnosi się do wspólnej płaszczyzny odgrywania roli retora i kierownika (dowódcy) podczas zarządzania kapitałem ludzkim w instytucji zhierarchizowanej. Opisując autorytet deontyczny i epistemiczny, wzorowano się na modelu współczesnego oficera oraz na jego obrazie sprzed I wojny światowej. Wnioski zostały oparte o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz badania własne przeprowadzone w środowisku oficerów Wojsk Lądowych.
 
REFERENCJE (28)
1.
BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, 2013, Biała Księga Bezpieczeństwa Na-rodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grze-gorczyk, Warszawa.
 
2.
BOCHEŃSKI J. M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków.
 
3.
BOCHEŃSKI J. M., 1994, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Phi-led, Kraków.
 
4.
BROWN R., 2006, Procesy grupowe - dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWSTE, Jarosław.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2016a, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa na-rodowego, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, nr 13/2016, Instytut Nauk Społecz-nych i Bezpieczeństwa UPH, Siedlce.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2016b, Determinanty bezpieczeństwa społecznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, tom 14, ze-szyt 1 (34) 2016, WSZiA, Warszawa.
 
8.
CBOS, 2014, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Warszawa.
 
9.
DRZYCIMSKI A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydaw-nicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 
10.
GAJDZIŃSKI P., 2013, Sztuka przywództwa. Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie, Po-znań.
 
11.
GOFFMAN E., 2002, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 
12.
GOFFMAN E., 2006, Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.
 
13.
GOFFMAN E., 2008, Zachowanie w miejscach publicznych, tłum. Olga Siara, PWN, Warszawa.
 
14.
HOŁÓWKO T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 
15.
KODEKS HONOROWY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 2008, MON, Warszawa.
 
16.
LEARY M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, tłum. A. Kacmajor, M. Kacmajor, GWP, Gdańsk.
 
17.
ŁYDKA W., 2015, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, AON, Warszawa.
 
18.
NOWICKA J., 2015, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk lądowych, AON, Warszawa.
 
19.
PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., TYSZKOWA M., 2009, Psychologia rozwoju czło-wieka, tom 1, PWN, Warszawa.
 
20.
SANDMAN P., 2011, Dwa typy zarządzania reputacją cz. II, „Bezpieczeństwo i Techni-ka Pożarnicza”, CNBOP-PIB, Nr 24/4/11, Józefów.
 
21.
SZACKI J., 2005, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 
22.
TWARDOWSKI K., 1994, Główne kierunki etyki naukowej, [w:] M. Środa (red. nauk.), O wartościach, normach i problemach moralnych, PWN, Warszawa.
 
23.
WARNER T., 1999, Umiejętności w komunikowaniu się, ASTRUM, Wrocław.
 
24.
WBBS, 2010, Sytuacja społeczno-zawodowa żołnierzy Wojska Polskiego w kontekście profesjonalizacji SZ RP, Warszawa.
 
25.
WOŁEJSZO J., 2008, Organizacja pracy kierownika w strukturach zhierarchizowanych, AON, Warszawa.
 
26.
ZIOMEK J., ABRAMOWSKA J. (red. nauk.), 2000, Retoryka opisowa, Zakład Narodo-wy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
27.
Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.09.2008 r. Wytyczne w sprawie zasad oraz trybu planowania i realizacji doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
28.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top