ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony konkurencji i innych regulacji prawnych. Wybrane przypadki
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
2
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 
3
Uniwersytet w Siedlcach
 
 
Data publikacji online: 26-09-2023
 
 
Data publikacji: 26-09-2023
 
 
NSZ 2023;18(3):121-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie grupy kapitałowej jest określeniem zarazem prostym i złożonym. Mając na względzie literalne brzmienie definicji tego pojęcia, można przychylić się do tezy, że grupa kapitałowa to proste posiadanie władztwa przez jednego przedsiębiorcę nad innymi przedsiębiorcami. Jeżeli jednak zajdzie konieczność rozważania konkretnych przypadków pozostawiania w grupie kapitałowej na użytek konkretnych przepisów, to z uwagi na stopień skomplikowania analizowanych stanów faktycznych, istniejącej doktryny oraz orzecznictwa, stan pozostawania w jednej grupie kapitałowej nie musi być jednoznaczny. W przypadkach gdy pozostawanie w grupie kapitałowej nie jest oczywiste z uwagi na niejednoznaczne uprawnienia spółki dominującej, konieczne może okazać się badanie konkretnych jednostkowych czynności podejmowanych przez wspólników wobec domniemanej spółki zależnej celem przesądzenia, czy jest ona faktyczne zależna (pozostaje w analizowanej grupie kapitałowej).
 
REFERENCJE (37)
1.
Bellamy, Ch., Child, G., 1987. Common Market Law of Competition, London: Sweet & Maxwell.
 
2.
Bolecki, A., 2013. Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7(2).
 
3.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 2 października 2023 r., nr DKK-226/2023.
 
4.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr DKK-169/2023.
 
5.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 9 października 2023 r., nr DKK-236/2023.
 
6.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 10 listopada 2021 r., nr DKK-246/2021.
 
7.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 18 sierpnia 2023 r., nr DKK-177/2023.
 
8.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 listopada 2021 r., nr RGD-6/2021.
 
9.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 22 grudnia 2022 r., nr RGD-12/2022.
 
10.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 27 lutego 1992 r., nr UA/DŁ/500-92/JG/92.
 
11.
Decyzje Prezesa UOKiK, https://decyzje.uokik.gov.pl/b... (dostęp: 13.09.2023).
 
12.
Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2003 r., nr RGD-18/2003-RDG-28/2003.
 
13.
GJW, 2019. Czy wykonawcy będący małżonkami mogą być uznani za grupę kapitałową?, https://gjw.pl/blog-zamowienia... (dostęp: 13.09.2023).
 
14.
Jurgilewicz, M., Kozicki, B., Piwowarski, J., Grabowska, S., 2022. Contemporary Challenges for the Economic Security of Enterprises in Poland, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 12, nr 1, s. 71-80.
 
15.
Kozicki, B., 2022, Model planowania potrzeb Sił Zbrojnych RP wobec aktualnych wyzwań bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
16.
Opinie rzecznika generalnego Trybunału Trabucchi przedstawione w dniu 18 września 1974 r. w sprawie 16/74 Centrafarm BV i Adriaan de Peijper przeciwko Sterling Drug Inc.
 
17.
Piwowarski, J., Kozicki, B., Jurgilewicz, M., Malec, N., 2021. Managing the Financial Security of Organizations During the COVID-19 Pandemic – Multivariate Analysis, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 11, nr 1, s. 537-546.
 
18.
Romanowski, M. (red.), 2023. Prawo spółek osobowych. System prawa prywatnego. Tom 16B, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
19.
Semeniuk, P., 2013. Kiedy franczyza narusza prawo konkurencji? Kara nałożona na Sphinx i nowe trendy w polskim prawie konkurencji, https://korporacyjnie.pl/kiedy... (dostęp: 13.09.2023).
 
20.
Skoczny, T. (red.), 2009. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
21.
Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J., 2001. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
22.
Weatherill, S., Beaumont, P., 1995. EC Law, London: Penguin Book.
 
23.
Whish, R., Bailey, D., 2003. Competition Law, Oxford University Press.
 
24.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1973 r. w sprawie 6/72 Europemballage Corporation i Continental Can Company Inc. przeciwko KE.
 
25.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 października 1996 r. w sprawie C-73/95P Viho Europe BV przeciwko KE.
 
26.
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie 22/71, Beguelin Import Co. i inni przeciwko S.A.G.L. Import Eksport i inni.
 
27.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt KIO 283/17.
 
28.
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 17 stycznia 1996 r., sygn. akt XVII Amr 54/95.
 
29.
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 21 lipca 1992 r., sygn. akt XVII Amr 12/92.
 
30.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt III APa 9/13.
 
31.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 752/13.
 
32.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt I NSK 89/18.
 
33.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2000 r., sygn. akt I CKN 1036/98.
 
34.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2003 r., sygn. akt I CKN 1200/00.
 
35.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 października 2005 r., sygn. akt XVII Ama 38/04.
 
36.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. akt V SA/Wa 3375/21.
 
37.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 707/20.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top