ARTYKUŁ ORYGINALNY
KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE ŻOŁNIERZY W OCENIE KADRY DOWÓDCZEJ WOJSKA POLSKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):249-261
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zainteresowanie kompetencjami zawodowymi rośnie w Polsce od kilkunastu lat. Związane jest z różnymi korzyściami płynącymi z zarządzania na podstawie kompetencji. Kluczową zaletą wydaje się być standaryzacja procesów kadrowych. Jedną z często wymienianych i poszukiwanych kompetencji pracowniczych, przede wszystkim kadry zarządzającej, jest przywództwo. Skłoniło to Autorkę artykułu do zainteresowania się kompetencjami przywódczymi w Wojsku Polskim. Celem niniejszego artykułu jest więc zaprezentowanie oceny kompetencji przywódczych polskich żołnierzy i odpowiedź na pytanie, jak istotne jest przywództwo w zawodzie żołnierza. W oparciu o literaturę przedmiotu przedstawiono powody, dla których organizacje koncentrują się na kompetencjach, podano przykładową definicję kompetencji i ich komponenty. Ponadto określono istotę przywództwa i przedstawiono zmiany wpływające na kształt współczesnego przywództwa. Dla zobrazowania kompetencji przywódczych żołnierzy Wojska Polskiego wykorzystano badania własne przeprowadzone wśród oficerów reprezentujących korpus oficerów starszych, którzy pełnią funkcje na stanowisku dowódczym. Metodą wykorzystaną do badań był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
 
REFERENCJE (28)
1.
ARMSTRONG M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
AVERY G. C., 2009, Przywództwo w organizacji, Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 
3.
BASS B. M., 2008, The Bass Handbook the Leadership. Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
4.
BLANCHARD K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
COVEY S., 2013, 8 nawyk działania, Wyd. Rebis, Poznań.
 
6.
CZERNIAWSKA B., 2010, Trochę inna teoria organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
7.
DUDZIŃSKA-GŁAZ J., 2012, Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 
8.
GRIFFIN R., 1998, Podstawy zarządzania, Wyd. PWN, Warszawa.
 
9.
GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I. K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
10.
HAMEL G., 2009, Moon Shots for Management, “Harvard Business Review”, February.
 
11.
HOLLY R., 2000, Przywództwo, [w:] H. Domański i in., Encyklopedia Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
12.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
13.
KAKABATSE N., KAKABATSE A., 2005, Discretionary Leadership: From Control/Coordination to Value Co-creation Through Polylogue, [w:] C. Cooper (ed.), Leadership and Management in the 21st Century, Cyt. za: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
14.
KARASZEWSKI R., 2008, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wyd. TNOiK, Toruń.
 
15.
KOŹMIŃSKI A., 2010, Koniec świata menedżerów?, Wyd. WAiP, Warszawa.
 
16.
KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
17.
McCLELLAND D. C., 1973, Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”, American Psychologist, Vol. 28, No. 1, January.
 
18.
McFARLAND L., SENN L., CHILDRESS J., 2013, Redefining Leadership for the Next Century, (red.) J. T. Wren, (w:) Leader’s Companion: Insights on Leadership Through the Ages, Simon and Schuster, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
19.
MIGDAŁ K., 2003, Psychologia w praktyce społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 
20.
MILLER L., RANKIN N., NEATHEY F., 2001, Competency Frameworks in UK Organizations, CIPD, London, Cyt. za: M. Armstrong, 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
21.
MOCZYDŁOWSKA J. M., 2012, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa.
 
22.
OLEKSYN T., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
23.
ORCZYK J., 2009, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 
24.
ROBBINS S. P., DeCENZO D. A., 2002, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 
25.
ROSTKOWSKI T., 2014, Model kompetencyjny organizacji, [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa.
 
26.
SCHEIN E., 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 
27.
WEBER M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wyd. PWN, Warszawa.
 
28.
Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008, nr 5, Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 marca 2008 r. (poz. 55), mon.gov.pl [10.02.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top