ORIGINAL PAPER
ROLE OF THE OFFICER IN THE SOCIAL COMMUNICATION
 
 
More details
Hide details
1
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):239-248
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article describes an officer as a representative of local elite who performs a leading role and is foreordained to develop awareness of their impact on society. The abovementioned attitude justifies location of the skill of a conscious presentation into the officers’ ethos. The contents of this article refer to two roles the first is the role of a rhetorician and the other a manager of human capital in a hierarchical structure of an organization. While describing deontic and epistemic authority as a base was used a current model of an officer and a model of an officer from before the First War World. Conclusions were based on critical analysis of specialist literature and studies carried out among officers of the Land Forces.
 
REFERENCES (28)
1.
BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, 2013, Biała Księga Bezpieczeństwa Na-rodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grze-gorczyk, Warszawa.
 
2.
BOCHEŃSKI J. M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków.
 
3.
BOCHEŃSKI J. M., 1994, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Phi-led, Kraków.
 
4.
BROWN R., 2006, Procesy grupowe - dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWSTE, Jarosław.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2016a, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa na-rodowego, Doctrina. Studia społeczno-polityczne, nr 13/2016, Instytut Nauk Społecz-nych i Bezpieczeństwa UPH, Siedlce.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2016b, Determinanty bezpieczeństwa społecznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, tom 14, ze-szyt 1 (34) 2016, WSZiA, Warszawa.
 
8.
CBOS, 2014, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Warszawa.
 
9.
DRZYCIMSKI A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydaw-nicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 
10.
GAJDZIŃSKI P., 2013, Sztuka przywództwa. Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie, Po-znań.
 
11.
GOFFMAN E., 2002, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 
12.
GOFFMAN E., 2006, Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.
 
13.
GOFFMAN E., 2008, Zachowanie w miejscach publicznych, tłum. Olga Siara, PWN, Warszawa.
 
14.
HOŁÓWKO T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 
15.
KODEKS HONOROWY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 2008, MON, Warszawa.
 
16.
LEARY M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, tłum. A. Kacmajor, M. Kacmajor, GWP, Gdańsk.
 
17.
ŁYDKA W., 2015, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, AON, Warszawa.
 
18.
NOWICKA J., 2015, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk lądowych, AON, Warszawa.
 
19.
PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., TYSZKOWA M., 2009, Psychologia rozwoju czło-wieka, tom 1, PWN, Warszawa.
 
20.
SANDMAN P., 2011, Dwa typy zarządzania reputacją cz. II, „Bezpieczeństwo i Techni-ka Pożarnicza”, CNBOP-PIB, Nr 24/4/11, Józefów.
 
21.
SZACKI J., 2005, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 
22.
TWARDOWSKI K., 1994, Główne kierunki etyki naukowej, [w:] M. Środa (red. nauk.), O wartościach, normach i problemach moralnych, PWN, Warszawa.
 
23.
WARNER T., 1999, Umiejętności w komunikowaniu się, ASTRUM, Wrocław.
 
24.
WBBS, 2010, Sytuacja społeczno-zawodowa żołnierzy Wojska Polskiego w kontekście profesjonalizacji SZ RP, Warszawa.
 
25.
WOŁEJSZO J., 2008, Organizacja pracy kierownika w strukturach zhierarchizowanych, AON, Warszawa.
 
26.
ZIOMEK J., ABRAMOWSKA J. (red. nauk.), 2000, Retoryka opisowa, Zakład Narodo-wy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
27.
Decyzja Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.09.2008 r. Wytyczne w sprawie zasad oraz trybu planowania i realizacji doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
28.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top