ORIGINAL PAPER
Perception of contemporary security – selected aspects
 
More details
Hide details
1
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 
2
Instytut Copernicanum w Toruniu
 
 
Online publication date: 2022-12-16
 
 
Publication date: 2022-12-16
 
 
NSZ 2022;17(4):67-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of security is one of those topics that often appear on the international forum and national discussion panels. This is partly due to the impermanence of the already achieved security state. An argument in favor of the need to raise this subject are also the components of modern security, which change with technological progress, globalization and civilizational development. Security is defined in many ways, where its context depends on the considerations, conditions and threats that occur. However, regardless of the subjectively proclaimed views, security is and will be a fundamental need, the fulfillment of which determines the proper functioning of man, the state and international communities. The aim of this study is to analyze selected aspects that seem to have a significant impact on the perception of modern security. Attention was also focused on the concept of cybersecurity and the importance of information for an ever-evolving civilization. The achievement of the abovementioned objective was possible on the basis of an analysis of the available literature on the subject and the expertise already possessed, on the basis of which important assessments and conclusions were made for this publication. On the basis of the conducted analyses, it can be concluded that the shape of modern security is influenced not only by its threat, but also by progress in many areas and changing technological conditions. The presented results and considerations in this publication may prove helpful for further divagations attempting to comprehensively understand changes in security and attempts to make estimates of its future shape.
 
REFERENCES (20)
1.
BAJOREK, J., 2016. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji, De Securitate, nr 2.
 
2.
BEDNARSKI, M.J., 2021. Bezpieczeństwo w aspekcie prawnym, [w:] Baryłka, A., Konopka, K. (red.), Prawo a bezpieczeństwo, t. I, Warszawa: CRB.
 
3.
CAVELTY, D.M., 2008. CyberSecurity and Threat Politics. US Efforts to Secure the Information Age, Lon-don: Routledge.
 
4.
CZERNICKA, M., 2018. Realizm i liberalizm w badaniach nad bezpieczeństwem państwa, Przegląd Europej-ski, nr 1.
 
5.
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 2015. Warszawa, www.bbn.gov.pl (10.05.2022).
 
6.
FISCHER, H.W., 1998. The role of the new information technologies in emergency mitigation, planning, response and recovery, Disaster Prevention and Management. An International Journal, vol. 7/1.
 
7.
JURGILEWICZ, M., 2017. Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach.
 
8.
JURGILEWICZ, M., ITRICH-DRABAREK, J., MISIUK, A., 2021. Problem bezpieczeństwa w wybranych polskich konstytucjach, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4(62).
 
9.
JURGILEWICZ, M., KOZICKI, B., PIWOWARSKI, J., GRABOWSKA, S., 2022. Contemporary challenges for the eco-nomic security of enterprises in Poland, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 12.
 
10.
JURGILEWICZ, M., MICHALSKI, K., 2020. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nauki o bezpieczeństwie, [w:] Jurgilewicz, M., Michalski, K., Krztoń, W. (red.), Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty. Rzeszów: OW Politechniki Rzeszowskiej.
 
11.
KMIECIK, P., 2014. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o wybrane teorie, www.nowastrategia.org.pl (12.04.2022).
 
12.
KOZICKI, B., MITKOW, S., 2020. Analysis of Human Deaths in Regard to COVID-19 Pandemic in European Countries, European Research Studies Journal, No. XXIII.
 
13.
LIEDEL, K., PIASECKA, P., ALEKSANDROWICZ, T., 2012. Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 
14.
ŁUSZCZUK, M., PAWŁOWSKA, A., 2000. Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Spra-wy Międzynarodowe, nr 2(LIII).
 
15.
MICHALSKI, K., JURGILEWICZ, M., 2021. Konflikty technologiczne. Nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań, Warszawa: Difin.
 
16.
MITKOW, SZ., TOMASZEWSKI, J., KOZICKI, B., 2021. Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbroj-nych, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
17.
NIEMIEC, W., PACANA, A., JURGILEWICZ, O., JURGILEWICZ, M., 2013. Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Rzeszów: OW Politechniki Rzeszowskiej.
 
18.
PIWOWARSKI, J., KOZICKI, B., JURGILEWICZ, M., MALEC, N., 2021. Managing the Financial Security of Organi-zations During the Covid-19 Pandemic – Multivariate Analysis, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 11, nr 1.
 
19.
ROKICIŃSKI, K., MIKOŁAJCZAK, S., OSZOWSKA, O. (red.), 2016. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Współczesne środowisko bezpieczeństwa, t. 1, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 
20.
Słownik języka polskiego, 2022. www.sjp.pl (15.07.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top