ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROGRAM MIESZKANIE PLUS JAKO ISTOTNY CZYNNIK REFORMY POLITYKI MIESZKANIOWEJ I AKTYWIZACJI WZROSTU GOSPODARCZEGO W SEKTORZE PUBLICZNYM W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):201-220
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę nie­korzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska, tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzi­nach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce, urucho­mionym w grudniu 2016 roku, jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć na sytuację mieszkaniową, zmniejszając rozwarstwienie społeczne. Głównym ce­lem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych, z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę, w kolejnych latach, będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości ich wynajmu i zakupu, ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany, to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
 
REFERENCJE (38)
1.
BYWALEC C., 2012, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
CESARSKI M., 2016, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014. Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
3.
DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J., 2005, Podstawy finansów i bankowości, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 
4.
DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J., 2008, Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 
5.
DOMAŃSKA-SZARUGA B., 2013, Common banking supervision within the financial safety net (w:) K. Raczkowski, F. Schneider (red.), The economic security of business transactions. Management In Business, Chartridge Books Oxford, Oxford.
 
6.
DOMAŃSKA-SZARUGA B., 2015, Wybrane aspekty wykluczenia kredytowego w świetle założeń zrównoważonego rozwoju (w:) T. Borys, P. Rogala (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 
7.
DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D., 2015, Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce.
 
8.
GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2015, The role and application of Keynesian macroeconomic anti-crisis theories in the context of development of the financial system in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Bułgaria, Varna, nr 3(7).
 
9.
GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2016, Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna, nr 1(9).
 
10.
GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017, The Importance Of The 500 Plus Family Program As An Impact Factor Of Family Popicy In Family Investment In Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5).
 
11.
JEWDOKIMOW M., 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
12.
ŁYSOŃ P. (red.), 2016, Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
Mieszkanie Plus: Pierwsze lokale w 2018. Warunki normalnego życia, „Tygodnik Podlaski”, 30 grudnia 2016 – 5 stycznia 2017, nr 52 (274).
 
14.
MOREL N., PALIER B., PALME J., 2015, Polityka społeczna jako inwestycja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa.
 
15.
PROKOPOWICZ D. 2012b, Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. Sięgając w przeszłość (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1 (10).
 
16.
PROKOPOWICZ D., 2010, Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Warszawa, Nr 4 (61).
 
17.
PROKOPOWICZ D., 2012a, Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej (w:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 2 (11).
 
18.
PROKOPOWICZ D., 2016b, Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 2(10) .
 
19.
PROKOPOWICZ D., 2016d, Determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie działalności jednostek samorządowych współpracujących z lokalnymi przedsiębiorcami, (w:) "25 lat samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej", Instytut Socjologii UKSW, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa, wrzesień.
 
20.
PROKOPOWICZ D., 2016a, The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland (w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", ZN, nr 2 (4) 2016.
 
21.
PROKOPOWICZ D., 2016c, Znaczenie innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw i podmiotów systemu finansowego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego kraju (w:) J. Szabłowski (red.) "Przedsiębiorczość i innowacje w wybranych krajach Europy", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
22.
RODZINA 500+, POD JAKIMI WARUNKAMI PROGRAM MA SZANSĘ NA SUKCES?, 2015, Raport Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa.
 
23.
ROGALA M., 2016, Program 500+. Jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
 
24.
TOPOLEWSKA M., 2016, 500+ krok po kroku Rewolucja w świadczeniach, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa.
 
25.
TYSZKA Z., 2001, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Seria Socjologia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń.
 
26.
UCHWAŁA NR 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
 
27.
WARUNKI ŻYCIA RODZIN W POLSCE, 2014, Informacje i opracowania statystyczne, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Wydawnictwo Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
28.
KUŹMIUK Z., Udało się! Na Mieszkanie plus jest już ponad 5 mld złotych (w:) portal internetowy „Telewizja Republika”, http://telewizjarepublika.pl/u... (23.04.2017).
 
29.
MIESZKANIE PLUS STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ. 186 MIESZKAŃ W BUDOWIE (w:) portal internetowy „Telewizja Republika”, http://telewizjarepublika.pl/q... (22.05.2017).
 
30.
MIESZKANIE PLUS W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (w:) Portal internetowy „Narodowy Program Mieszkaniowy, Strona informacyjna programów Mieszkanie Plus, MDM”, https://narodowyprogram.pl/ind... (27.01.2017)
 
31.
MIESZKANIE PLUS: JAK WYNAJĄĆ, KTO DOSTANIE, KOMU SIĘ NALEŻY, CENY ZA WYNAJEM? (w:) internetowy portal informacyjny „Warszawa Eska”, http://warszawa.eska.pl/newsy/... (26.07.2017).
 
32.
NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY (w:) Portal internetowy „Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa”, http://mib.gov.pl/2-NPM.htm (25.05.2017).
 
33.
PROGRAMY (w:) Portal internetowy „Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa”, http://mib.bip.gov.pl/budownic... (22.12.2015).
 
34.
RACHUCKi M., Sytuacja materialna polskich rodzin – bezdzietni mają najlepiej (w:) Portal internetowy "Wynagrodzenia.pl",, za: dane GUS, http://wynagrodzenia.pl/inform... (21.11.2014).
 
35.
SOBOŃ A., Samorządy i inwestorzy prywatni kluczem do sukcesu Mieszkania Plus (w:) Portal internetowy „Radio Lublin”, http://radio.lublin.pl/news/ar... (20.06.2017).
 
36.
SZYDŁO W SANOKU ZAPOWIADA PROGRAM GOSPODARKA I PODKREŚLA TO PRZYSZŁOŚĆ POLSKI (w:) Portal internetowy 300polityka, http://300polityka.pl/news/201... (30.03.2016).
 
37.
TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA RODZIN WIELODZIETNYCH – ALARMUJĄCY RAPORT GUS (w:) Portal internetowy „Duża Rodzina”, http://duzarodzina.pl/aktualno... (11.06.2015).
 
38.
Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Załącznik do uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top